PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní 14 77
Problematika šikanovania v školskom prostredí 10
Dieťa a žiak s autizmom v pedagogickej praxi 8
Využitie artefiletiky v ped. činnosti učiteľa 10
Využitie relaxačných, dychových, telesných a koncentračných cvičení v ed. procese a v mimoškolských aktivitách žiakov 13
Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní II. 12
KUPUB 3
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Mgr. Vladimíra Gálová Žiak s autizmom v pedagogickej praxi 8 45
Problematika šikanovania v školskom prostredí 10
Využitie artefiletiky v ped. činnosti učiteľa 10
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Bc.Hana Figurová Práca s údajmi Microsoft excel 15 60
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Gabriela Barszczová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 67
Problematika šikanovania v školskom prostredí 10
Metodika tvorby IVVP pre žiakov so ŠVVP v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Dieťa a žiak s autizmom v pedagogickej praxi 8
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Ľubica Boorová Využitie relaxačných, dychových, telesných a koncentračných cvičení v ed. procese a v mimoškolských aktivitách žiakov 13 104
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Aplikácia aktivít v jednotlivých oblastiach výchovy vo voľnom čase 8
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Prvky zdravotnej TV ao náplň voľného času 15
Metodika tvorby IVVP pre žiakov so ŠVVP v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Ľudové zvyka, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania 15
Špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo SZP 8
PhDr. Vlasta Cigánková Dieťa a žiak s autizmom v pedagogickej praxi 8 76
Metodika tvorby IVVP pre žiakov so ŠVVP v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
AMV 24
Problematika šikanovania v školskom prostredí 10
Využitie artefiletiky v ped. činnosti učiteľa 10
Tanečná príprava 6
Pedagogické možnosti znižovania agresivity u detí v školskom veku 6
Bc.Arnošt Daum Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15 60
Práca s údajmi Microsoft excel 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Tvorivá práca vychovávateľov so žiakmi v ŠKD s využitím softverových aplikácií 15
Mgr. Alica Gabrižová AMV 24 24
Mgr. Jana Kleščinská Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 61
Digitalizácia učebných materiálov 15
AMV 24
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Mgr. Daniela Klimeková Problematika šikanovania v školskom prostredí 10 42
Využitie relaxačných, dychových, telesných a koncentračných cvičení v ed. procese a v mimoškolských aktivitách žiakov 13
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Metodika tvorby IVVP pre žiakov so ŠVVP v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Mgr. Ingrida Konečná Dieťa a žiak s autizmom v pedagogickej praxi 8 68
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Mgr. Lýdia Kovaříková Využitie relaxačných, dychových, telesných a koncentračných cvičení v ed. procese a v mimoškolských aktivitách žiakov 13 32
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Metodika tvorby IVVP pre žiakov so ŠVVP v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Mgr. Monika Kutláková Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 126
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Dieťa a žiak s autizmom v pedagogickej praxi 8
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v sytéme inklúzívnej podpory detí a žiakov 13
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Oľga Nemcová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7 19
Metodika tvorby IVVP pre žiakov so ŠVVP v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Mgr. Janka Petrášová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7 19
Metodika tvorby IVVP pre žiakov so ŠVVP v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Mgr. Natália Poláčková Dieťa a žiak s autizmom v pedagogickej praxi 8 8
Erika Rybnikárová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 60
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Integrácia digitálnych techonológii do predškolského kurikula 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Barbora Vallová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 60
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Integrácia digitálnych techonológii do predškolského kurikula 15
Mgr. Ján Vdoviak Metodika tvorby IVVP pre žiakov so ŠVVP v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 31
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Metodika tvorby IVVP pre žiakov so ŠVVP v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12


© aScAgenda 2021.0.1245 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.11.2020

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Myjava
    90701 Myjava, Továrenská 63/1
  • 0346212895, 0346540513, 0911648096

Fotogaléria