Plán práce školy

Plán práce školy za rok 2017-2018

Plán práce školy v školskom roku 2017/2018

1.1.Základné identifikačné údaje

Názov školy

Spojená škola

Adresa školy

Továrenská 63/1, 907 01 Myjava

Telefónne čísla školy

034/6540513, 6212895, mobil 0911648096

   

Internetová stránka školy

www.szsmyjava.edupage.sk

E-mailová adresa školy

Szsmyjavavgmail.com

Organizačné zložky školy

 

 

Súčasti školy

 • Špeciálna materská škola
 • Špeciálna základná škola
 • Praktická škola                                                                                    

 

 • Školský klub detí
 • Trieda pri nemocnici

Zriaďovateľ

Okresný úrad, Hviezdoslava 3, 911 01 Trenčín

 

1.2.Základné údaje o vedúcich zamestnancoch

Funkcia:

Meno, priezvisko a titul:

Riaditeľka školy

Dagmar Líšková Zemanová, Mgr.

Vedúca MZ pre učiteľov 1.-4. ročníka ŠZŠ a autistov

Daniela Klimeková, Mgr.

Vedúca PK pre učiteľov 5.-10. r. ŠZŠ a praktickej školy

Jana Kleščinská, Mgr.

   

Vedúca

hospodársko- prevádzkového úseku

Svetlana Červienková

1.3.Základné údaje o rade školy

 

P.č.

Meno, priezvisko členov rady školy:

Je volený/delegovaný za...

1.

Predseda:  Daniela Klimeková, Mgr.

pedagogických zamestnancov

2.

Lýdia Kovaříková, Mgr.

pedagogických  zamestnancov

3.

Dušana Oslejová

prevádzkových zamestnancov

4.

Gabriela Štefániková

rodičov

5.

Ingrid Dychová

rodičov

6.

Markéta Čerešníková

rodičov

7.

Jaroslav Holora, Ing.

rodičov

8.

Salinková Ivana, JUDr.

Okresný úrad, odbor školstva

9.

Turanová Anna, Mgr.

Okresný úrad, odbor školstva

10.

Vlnková Mária, Ing.

Okresný úrad, odbor školstva

11.

Gabriela Petrovičová, Mgr.

Okresný úrad, odbor školstva

 

Dátum ustanovenia rady školy:

10.11.2016

 

Na svojich zasadnutiach, prizvanou riaditeľkou školy a najmä jej predsedníčkou, bola informovaná o:

- úlohách vyplývajúcich zo strategickej profilácie školy,

- personálnych zmenách a aktuálnej organizácii školy,

- skladbe žiakov, ich zaraďovania v rámci vnútornej diferenciácie,

- rozpočte a hospodárení školy a využívaní mimorozpočtových prostriedkov,

- návrhu Školských vzdelávacích a výchovných programov,

- Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti,

- o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho  procesu

2. Organizácia šk.roka 2017/2018

Školský rok  sa začína 1. septembra 2017

Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 201 a končí sa 31.januára 2018

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. Februára 2018 a končí sa 29. Júna 2018

                    

Termíny školských prázdnin na školský rok 2017/2018

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2017

piatok

30. október –

31. október 2017

2. november 2017

štvrtok

vianočné

22. december 2017

piatok

23. december 2017

– 5. január 2018

8. január 2018

(pondelok)

polročné

1. február 2018

(štvrtok)

2. február 2018

(piatok)

5. február 2018

(pondelok)

 

jarné

Trenčiansky kraj

16. február 2018

(piatok)

19. február –

23. február 2018

26. február 2018

(pondelok)

veľkonočné

28. marec 2018

streda

29. marec -

3. apríl 2018

4. apríl 2018

(streda)

letné

29. jún 2018

(piatok)

2. júl –

31. august 2018

3. september 2018

(pondelok)

         

 

Ciele školy

V školskom roku 2017 / 2018 budeme v škole uplatňovať všeobecne záväzné právne predpisy, zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), rezortné predpisy, koncepcie a stratégie a POP na školský rok 2017/2018:

 Našim poslaním je vychovávať a vzdelávať žiakov, ktorí budú chápať seba a iných, budú schopní tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy a dokážu vyjadriť ocenenie a uznanie.

 1. Chceme, aby naši žiaci odchádzali zo školy ako slobodní, zodpovední, charakterní mladí ľudia, ochotní sa ďalej učiť a tvorivo žiť.
 2. Aby sa v našom živote, na štúdiách i v práci dokázali uplatniť svojimi schopnosťami a vedomosťami, ktoré získali na základnej škole.
 3. Chceme vychovávať mladých ľudí, ktorí budú mať radosť zo života a uplatnia sa v ňom.
 4. Zapojíme sa do programov, súťaží podporujúcich zdravie a zdravú školu a na podporu čitateľskej gramotnosti.
 5. Snažiť sa v rámci vzdelávacieho programu pre žiakov s MP v rámci voliteľných hodín, alebo krúžkov umožniť žiakom aj vyučovanie cudzieho jazyka.
 6. V rámci vzdelávacieho programu re žiakov s MP v rámci voliteľných hodín umožniť žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou vzdelávať sa na predmete logopedická intervencia.
 7. Snažiť sa predchádzať negatívnym vplyvom súčasnej doby ako sú drogy, teror a násilie, kriminalita, záškoláctvo a šikanovanie, nenávisť a podobne.
 8. Sústavne a cieľavedome sa podieľať na vytváraní zdravého, ekologicky čistého a estetického prostredia školy.
 9. Materiálnymi hodnotami sa podieľať na vytváraní vhodných podmienok pre pokojnú a tvorivú prácu našich žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy.
 10. Zvýšenú pozornosť venovať žiakom s poruchami správania, žiakom so znevýhodneného sociálneho prostredia špecifickými vývinovými poruchami učenia a individuálnym prístupom zvyšovať ich vzdelávaciu úroveň v spolupráci so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie.
 11. Vo výchove sa usilovať o zabezpečenie zdravého duševného a telesného vývoja detí, o rozvíjanie mravnej, etickej, estetickej a telesnej kultúry. Budeme u detí pestovať morálno-vôľové vlastnosti, citovú výchovu, utvárať dobré vzťahy medzi chlapcami a dievčatami, medzi vekovo rozdielnymi deťmi. Budeme u nich formovať kladný vzťah k práci, viesť ich k ochrane životného prostredia.
 12. Snažiť sa vyvárať vhodné podmienky pre záujmovú činnosť žiakov.
 13. Úzko spolupracovať s Radou školy, Okresným úradom, odbor školstva a ostatnými organizáciami v obci a okolí pre sústavné vytváranie čo najlepších podmienok a zvyšovanie celkovej úrovne školy.
 14. Zabezpečovať kvalitný výchovno-vzdelávací proces s cieľom, aby si žiak osvojil primerané množstvo vedomostí a zručností - v súlade s učebnými osnovami a plánmi špeciálnej školy a školským vzdelávacím programom pre A, B, C, variant a autistov, PrŠ
 15. Rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov - vzhľadom k druhu a stupňu postihnutia, k ich možnostiam a schopnostiam
 16. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie sa detí a ich zmeny. Venovať zvýšenú pozornosť opatreniam na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a detskej pornografie, zabezpečiť mu ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s odborníkmi
 17. Do ŠkVP a tematických plánov pre jednotlivé predmety zapracovávať úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu
 18. Do výchovno-vzdelávacieho procesu implementovať environmentálnu výchovu, finančnú gramotnosť, prevenciu drogových závislostí, zdravý životný štýl a multikultúrnu výchovu.
 19. Apelovať na výchovu k ľudským právam v triede a v škole, dbať na to, aby sa stala súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti
 20. Zvyšovať zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, realizovať aktivity a programy na podporu zdravia, posilniť výchovu k zdravému životnému štýlu
 21. Oboznamovať sa s modernými stratégiami a progresívnymi metódami a formami vyučovania, zúčastňovať na odborných školeniach, seminároch a metodických aktivitách
 22. Zabezpečovať informovanosť rodičov pravidelným aktualizovaním webovej stránky školy
 23. Aktuálne pedagogické problémy riešiť flexibilne a tímovo, s metodickou a odbornou podporou CPPPaP, CŠPP a iných odborníkov
 24. V zmysle didaktických zásad klásť dôraz najmä na praktické činnosti žiakov
 25. Naďalej sa podieľať na organizovaní škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov
 26. Pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom odporučiť oboznámiť sa s materiálom: „ Aplikácia vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním “.
 27. Deťom so zdravotným znevýhodnením v špeciálnych materských školách zabezpečiť vzdelávanie podľa Vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie.
 28. Povinne sledovať výsledky diagnostických a rediagnostických vyšetrení žiakov a na základe zmeny charakteru potrieb žiaka povinne konať a prispôsobiť vzdelávanie žiaka tejto zmeny

 

ROZPRACOVANIE ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH Z POP PRE ŠKOLSKÝ ROK

 2017/2018

Výchovno-vzdelávací proces

Znižovanie informačnej nerovnosti

Oboznámiť rodičov s portálom „ mapa regionálneho školstva“ na adrese http://mapaskol.iedu.sk s cieľom znížiť informačnej nerovnosti v regionálnom školstve.

Zabezpečiť, aby bol informovaný súhlas zákonného zástupcu získavaný preukazáteľne, prijateľnou formou, s primeraným poučením a poskytnutím nevyhnutných informácií zrizumiteľným spôsobom s prihliadnutím na konkrétnu situáciu vo výchovno-vzdelávacom procese, na ktorú sa takýto súhlas vyžaduje.

Z: vedenie školy, vedúce MZ a PK                   T: stály

 Kontrola, efektivita

Kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti kontrolovať a monitorovať prostredníctvomm pravidelnej hospitačnej činnosti a poskytovaním objektívnej spätnej väzby pedagogickým zamestnancom.

Kontrolnú a riadiacu činnosť vo vzťahu k predprimárnemu vzdelávaniu v základnej škole s materskou školou ustanoviť do kompetencie zástupcu riaditeľa Spojenej školy.

Pravidelne analyzovať a vyhodnocovať úspešnosť plnenia vymedzených cieľov, zámerov a pedagogických stratégií.

Posilniť autonómnosť metodických orgánov a ich partipáciu na zefektivnení celkovej zamerať cieľavedome na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese i monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov a vykonávať dôslednú  analýzu zistení.

Z: vedenie školy, vedúce MZ a PK           T: stály

Predčitateľská a čitateľská gramotnosť

Formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, organizovať žiacke súťaže       v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity detí.

 Z: vedúca MZ a PK,  vychovávateľky       T: stály

Zoznámiť sa so zborníkom príspevkov „vedenie školy ako koordinátor rozvoja čitateľskej gramotnosti“.

Z: všetci pedagogickí zamestnanci         T: stály

Ľudské práva

Vytvoriť podmienky na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania na získanie multietnických a multikultúrnych kompetencií učiteľov

Z: vedenie školy                                   T: stály

Do ŠkVP zapracovať povinné témy s multikultúrnou výchovou, v duchu humanizmu so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa so zdravotným postihnutím, predchádzanie rasizmu, diskriminácie, xenofóbie, extrémizmu a intolerancie.

Z: všetci pedagogickí zamestnanci         T: stály

Náboženská a etická výchova

Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská alebo etická výchova možno  spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať triedy s najvyšším počtom  žiakov 10 a najnižším počtom 4 ( v ŠZŠ).

 Počas školského roka nemôže žiak prestúpiť z povinne voliteľného predmetu náboženská výchova na povinne voliteľný predmet etická výchova a opačne.

 Predbežné zisťovanie záujmu o vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova alebo etická výchova na nasledujúci školský zabezpečí škola na základe  písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka do 15 rokov. Počet žiakov nahlási škola  do 15.6. zriaďovateľovi. K septembru nového školského roka vytvorí podmienky na vyučovanie náboženskej výchovy.

Z: vedenie školy                                   T: stály

Environmentálna výchova

Rozvíjať osobnosť žiaka s prvkami k uvedomelej spotrebe zdrojov, separácie odpadov, recyklácie a likvidácie odpadov.

Zapojiť sa do programov Zelená škola.

Mať koordinátora environmentálnej výchovy.

 

Z: vedenie školy                                   T: stály

Školské knižnice

Využívať knižnično-informačné služby a podujatia knižníc.

Systematicky budovať školskú knižnicu dielami súčasnej literatúry pre deti a mládež, dielami rómskych autorov.

Z: všetci vyučujúci                                T: stály

 

Zdravý životný štýl

Posilniť výchovu a žiakov k zdravému životnému štýlu a realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu. Zapájať sa do kampaní: „Odstráňme obezitu“ a projektu „Hovorme o jedle“. Pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka vyhlásiť tematické týždne  zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia  konzumácie ovocia a zeleniny.

Z: koordinátor ŠPZ                                           T: Úloha stála   

Bezpečnosť a prevencia

Postupovať v súlade so Školským poriadkom žiakov na riešenie prvých prejavov problémového správania, záškoláctva, šikanovania, fyzického alebo psychického týrania, zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania detí a žiakov –        www.bezpecnaskola.sk, www.prevenciasikanovania.sk. Spolupracovať s odborníkmi z príslušného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).Pracovať v súlade s Metodickým usmernením programov prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.

Z: všetci pedagógovia, koordinátor  PPDZ, všetci zamestnanci                T: stály

Preukázateľným spôsobom informovať rodičov o opatreniach v školskom poriadku proti šíreniu legálnych i nelegálnych drog.

Z: triedni učitelia                                                T: na stretnutí rodičov a pedagógov

Dodržiavať vyhlášku Ministerstva spravodlivosti SR č. 207/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých  a dodržiavať ustanovenie § 12 citovanej vyhlášky, ktorá popisuje súčinnosť školy, školského zariadenia a zamestnávateľa v mieste výkonu praktického vyučovania.

Z: vedenie školy                                   T: stály

V prípade oprávneného podozrenia z užitia alkoholu resp. nelegálnej drogy u žiaka, zodpovedný pedagogický zamestnanec kontaktuje príslušný útvar policajného zboru a v prípade ohrozenia života žiaka aj zdravotníkov, ktorí disponujú prostriedkami na  zisťovanie alkoholu a použitia inej návykovej látky. Ak sa potvrdí použitie týchto látok  riaditeľka školy postupuje v súlade s §5 ods. 10 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pedagogickí zamestnanci nezisťujú použitie alkoholu resp. návykovej látky.

V zmysle Národného programu duševného zdravia organizovať besedy a aktivity o rizikách dospievania a o podpore duševného zdravia. Spolupracovať s Ligou za duševné zdravie a s odbornými zamestnancami CPPPaP, psychiatrického stacionára, CŠPP.

Z: koordinátor ŠPZ                                             T: stály

V súlade s článkom 28 Dohovoru o právach dieťaťa prijímať efektívne opatrenia na povzbudenie pravidelnej dochádzky do školy a na obmedzenie počtu tých, ktorí školskú dochádzku nedokončia.

Z: vedenie školy, triedi učitelia                           T: stály

V oblasti školskej úrazovosti dodržiavať lehotu 7 dní zavádzania každej udalosti do webovej aplikácie na štatistické účely.

Z: vedenie školy                                   T: stály                                           

Finančná gramotnosť

1. Implementovať do školských vzdelávacích programov Národný štandard finančnej gramotnosti – www.siov.sk. Realizovať projekty a aktivity na podporu zvýšenia finančnej gramotnosti. www.viacakopeniaze.sk

Z: koordinátor Finančnej gramotnosti, všetci vyučujúci                                                 T: úloha stála

 Informačné a komunikačné technológie

1. Zamerať sa na ochranu žiakov pri používaní internetu a využívať stránky k bezpečnému  používaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk, www.zodpovedne.sk a iné podľa  POP.

Z: vyučujúci pomocných prác v administratíve a informatiky                                          T: stály

2. Zapojiť sa do kampane Týždeň digitálnych zručností.

Z: vyučujúci pomocných prác v administratíve a informatiky                              T: podľa propozícií

 

  Činnosť výchovného poradcu školy

  Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.( konzultuje s koordinátorom Prevencie drogových závislostí, prevencie šikanovania a patologických javov ).

Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom.

V náplni jeho práce je aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti, ( spracovanie posudkov, vypracovanie hodnotení žiakov, ktorí sú v starostlivosti, pod dohľadom s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny - so sociálnou kuratelou ( starostlivosť o deti z málopodnetného rodinného prostredia), (vybavovanie invalidných dôchodkov), s CPPaP v Myjave, so  Špeciálno-pedagogickou poradňou pri SŠ v Myjave , s pedosychiatrom (sprostredkováva termíny vyšetrení, podieľa sa na zakladaní posudkov do Návrhov na prijatie žiaka, za ktoré sú zodpovedné triedne učiteľky). Zároveň je povinný spracovávať a zaznamenávať obsah svojej činnosti do denníka výchovného poradcu. Vypracuje vždy k polorčnému hodnotenie správu o svojej činnosti. 

Úloha stála                   Zodp.: výchovný poradca

Finančná gramotnosť

V súlade s Národným štandartom finančnej gramotnosti zapracovať do ŠkVP témy finančnej gramotnosti aj na elementárnej úrovni.

Z: triedni učitelia                                   T: stály

Záujmové útvary školy

V súlade s novou legislatívou – Zákon č.597/2003 o financovaní ZŠ aj u nás sú zavedené vzdelávacie poukazy. Na škole budú pracovať záujmové krúžky :

Meno a priezvisko

Názov záujmového útvaru

Počet žiakov

Deň a čas krúžku

Mgr. Barszczová

Tvorba časopisu

6

 

Vallová

 

 

 

Mgr. Petrášová

 

 

 

PhDr Cigánková

 

 

 

Mgr. Gabrižová

 

 

 

Mgr. Kutláková

 

 

 

Mgr. Klimeková

 

 

 

Mgr. Kovaříková

 

6

 

Mgr. Vdoviak

 

 

 

PaeDr Korych Pobočíková

 

 

 

Mgr. Konečná

 

 

 

Mgr. Kleščinská

 

 

 

Boorová

 

 

 

Gašo

 

 

 

 

 

Záujmové útvary budú pracovať  od 01.10.2017 do 15.06.2018.

Vedúce záujmových útvarov vypracujú plán práce na jednotlivé polroky (plány práce záujmových útvarov  tvoria prílohu celoročného plánu práce školy).  O svojej činnosti podajú na polročných zasadnutiach pedagogickej rady písomnú správu.

Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy treba efektívne využiť v prospech kvalitnej činnosti záujmového útvaru.

 Zodp.: riaditeľka školy, vedúce záujmových útvarov                              Úlohy sa plnia počas šk. roka 

Plán zasadnutia pedagogickej rady

Termíny pedagogických porád 

 1.  

Pedagogická rada prerokovala a schválila

 • Osobné rozvrhy učiteľov
 • Rozvrhy hodín v jednotlivých triedach
 • Plány práce koordinátorov pre environmentálnu výchovu, protidrogovú prevenciu, plán činnosti koordinátora školu podporujúcu zdravie, plán výchovného poradcu, plán prevencie šikanovania a patologických javov
 • Vnútorný poriadok školy, školský poriadok,
 • Školský vzdelávací program variant A, B, C a revidovanie,
 • Školský vzdelávací program pre ŠMŠ,
 • Školský vzdelávací program PrŠ a revidovanie,
 •  Školský vzdelávací program autisti a revidovanie,
 • Výchovný program ŠKD, 

28.09. 2017

Pedagogická rada

 • Plán MZ ŠZŠ nižší stupeň ŠZŠ, autisti, Plán PK druhý stupeň ŠZŠ a PrŠI
 • Plán exkurzií PrŠ, plán vychádzok v ŠKD (vychovávateľky)
 • Organizačný poriadok školy
 • Vnútorný poriadok ŠKD 
 • Prerokovanie  návrhu celoročného plán práce školy na školský rok 2017/2018 a jeho príloh
 •  Príprava metodického dňa pre špeciálne školy

 

22.11.2017  (streda)

Pedagogická rada

Klasifikácia prospechu a správania žiakov za I. štvrťrok

 •  štvrťročné hodnotenie individuálne vzdelávaných žiakov (písomné správy)
 •  hodnotenie záujmovej činnosti
 • výchovný poradca- správa o činnosti za I. štvrť rok, návrhy na rediagnostiku žiakov

 

 

24.01.2018 (streda)

 Pedagogická rada

 • Klasifikácia prospechu, správania, výchovno- vzdelávacích výsledkov žiakov za I. polrok
 • štvrťročné hodnotenie individuálne vzdelávaných žiakov (písomné správy)
 • vyhodnotenie záujmovej činnosti
 • výchovný poradca- správa o činnosti za I. polrok, návrhy na rediagnostiku žiakov

 25.04.2018 (streda)

Pedagogická rada

 • Predbežná  klasifikácia prospechu  správania žiakov, výchovno- vzdelávacích výsledkov  za III. štvrťrok

(opatrenia podľa MP na hodnotenie a klasifikáciu žiakov, kontrola  plnenia úloh v oblasti prípravy žiakov na rôzne súťaže, účasť na metodických škôl organizované špeciálnymi školami v regióne)

 • výchovný poradca- správa o činnosti za III. štvrť rok, návrhy na rediagnostiku žiakov 

    25.06.2018 (pondelok)

Pedagogická rada

 • Klasifikácia prospechu, správania, výchovno- vzdelávacích výsledkov žiakov

                za II. polrok

( vyhodnotenie účasti žiakov na súťažiach, podklady pre vyhodnocujúcu správu )

 • Vyhodnotenie školského roka – predbežná správa o výchovno- vzdelávacej činnosti  jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017
 • Vyhodnotenie práce výchovného poradcu, vyhodnotenie práce MZ, PK, záujmovej činnosti, práce koordinátorov školy.

Pracovné porady uskutočňovať operatívne podľa potreby.

Termíny ZRPŠ

            21.9.2017

Od 13.11.2017 do 17.11. 2017

Od 15. 01. 2018 do 19.01.2018

11.04.2018

Triedne schôdzky rodičov sa budú uskutočňovať podľa požiadaviek rodičov, alebo podľa potreby školy, triednych učiteľov. Ďalšou formou kontaktu môžu byť konzultácie, ktoré si triedny učiteľ dohodne s rodičmi na  prvom rodičovskom združení. ( 1x  v mesiaci, osobné kontakty uskutočňovať v popoludňajších hodinách mimo vyučovania.)

Termíny zasadnutí MZ pre prvý stupeň ŠZŠ, PK, MZ výchova sa uskutočnia podľa plánu zasadnutí

 

 

PERSONÁLNE OBSADENIE ŠKOLY

Pedagogickí zamestnanci

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Triednictvo a iné

1.

2.

Mgr. Dagmar Líšková Zemanová

Mgr. Vladimíra Gálová

riaditeľka školy

zástupkyňa školy

N

N

3.

Mgr. Daniela Klimeková

učiteľka P. a1.r. /A variant

A

4.

Mgr. Lýdia Kovářiková

učiteľka 2.,3. a 4.r./A variant

A

5.

Mgr. Vieroslava Švecová

učiteľka 5.a7.r./A variant

A

6.

Mgr. Korych Pobočíková

učiteľka 8. r./A variant

A

7.

Mgr. Ján Vdoviak

učiteľ 6. a 9.r./A variant

A

8.

Mgr. Monika Kutláková

Učiteľka autisti

II. st./C variant

A

9.

Mgr. Alica Gabrižová

učiteľka autisti

II. st./C variant

A

10.

PhDr. Vlasta Cigánková

učiteľka B variant

A

11.

Mgr. Janka Petrášová

učiteľka C variant

 A

12.

Mgr. Jana Kleščinská

učiteľka 1. a 3.r./ PrŠ

 A   

13.

Mgr. Ingrida Konečená

učiteľka 1.,2. a 3.r./ PrŠ

 A    

14.

Mgr. Oľga Nemcová

učiteľka trieda pri nemocnici

A

15.

Ľubica Boorová

vychovávateľka ŠKD I

N

16.

Marián Gašo

vychovávateľ ŠKD II

N

17.

Mgr. Gabriela Barszczová

učiteľka ŠMS

A

18.

Barbora Vallová

učiteľka ŠMS

A

19.

Radka Gálová

asistent učiteľa

N

20.

Erika Rybnikárová

asistent učiteľa

N

21.

Bc. Barbora Zemanová

asistent učiteľa

N

22.

Bc. Jana Kvasnicová

asistent učiteľa

N

 

Nepedagogickí zamestnanci školy

 

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

1.

Svetlana Červienková

Ekonómka, mzdová

2.

Dušana Oslejová

upratovačka

3.

Vladimír Dolovacký

Školník, údržbár

 

Správcovstvo  kabinetov

 

Základný inventár školy

Mgr. Dagmar Zemanová

Učebné pomôcky

Mgr. Lýdia Kovaříková

Školská knižnica

Mgr. Alica Gabrižová

Kabinet učebníc

Mgr. Gabriela Barszczová

Výroba keramiky

Mgr. Vieroslava Švecová

Školská cvičná kuchynka

PhDr. Vlasta Cigánková

Cvičebňa

Mgr. Janka Petrášová

Sklad náradia

Gašo Marián

Kabinet techniky

Mgr. Ján Vdoviak

 

MZ učitelia

MZ 1.- 4. ročník ŠZŠ variant A,B,C, ŠMŠ

Členovia:

 

Mgr. Vladimíra Gálová

Mgr. Gabriela Barszczová

Mgr. Monika Kutláková

PhDr. Vlasta Cigánková

Mgr. Lýdia Kovaříková

Mgr. Oľga Nemcová

Barbora Vallová

Boorová Ľubica

 Radka Gálová

Bc. Jana Kvasnicová

Vedúca : Mgr. Daniela Klimeková

 

 PK II.stupeň ŠZŠ, PrŠ                     Vedúca : Mgr. Jana Kleščinská

Členovia:

Mgr. Dagmar Líšková Zemanová

Mgr. Alica Gabrižová

Mgr. Ingrida Konečná

Mgr. Vdoviak Ján

Mgr. Janka Petrášová

Mgr. Zdena Korych Pobočíková

Mgr. Vieroslava Švecová

Erika Rybnikárová

Marián Gašo

 

 

Koordinátori

 

Koordinátori

Meno a priezvisko

Koordinátor finančnej gramotnosti

Mgr. Jana Kleščinská

Koordinátor protidrogových závislosti

Mgr. Ján Vdoviak

Škola podporujúca zdravie

 Ľubica Boorová

Environmentálna výchova

Mgr. Lýdia Kovaříková

Kontinuálne vzdelávanie, Výchovny poradca

Mgr. Vladimíra Gálová

Koordinátor pre prevenciu šikanovania a patologických javov   

Mgr. Monika Kutláková

 

Koordinátor dopravnej výchovy

Mgr. Daniela Klimeková

 

 

 

HLAVNÉ ÚLOHY ŠKOLY

Celková profilácia školy a ciele školy

Spojenú školu tvorí organizačná zložka:

Špeciálna základná škola

    Vzdeláva žiakov s ľahkým, stredným, ťažkým  stupňom mentálneho postihnutia a žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím. Do školy sú prijímaní na základe diagnostických vyšetrení, odporučenia psychologického, špeciálno- pedagogického, ktoré vydáva špeciálno- pedagogická poradňa. Zároveň žiadosti zákonného zástupcu alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo so súhlasom zástupcu zariadenia. Pred prijatím žiaka do školy sa vykonávajú diagnostické vyšetrenia,  ktoré sú súčasťou rozhodnutia o prijatí žiada do školy. 

   Cieľom školy je rozvíjať primárne vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná. Vo všetkých sférach chceme, aby sa žiak rozvíjal cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére a aby jeho osobnosť bola emocionálne, morálne a sociálne rozvíjaná. Chceme umožni žiakom získať základné pracovné zručnosti a návyky, aby ich mohli využiť pri ďalšom vzdelávaní a v občianskom živote. Škola vedie žiakov k tolerancii, znášanlivosti a porozumeniu i k akceptovaniu iných národností a etnických skupín, cirkví a náboženských spoločenstiev. Chceme, aby si naši žiaci vedeli uplatňovať svoje práva a súčasne, aby si plnili svoje povinnosti, niesli zodpovednosť za svoje zdravie, aktívne ho chránili a zveľaďovali životné prostredie. Počas povinnej školskej dochádzky prihliadame komplexne na osobnosť mentálne postihnutých žiakov. Rozvíjame úroveň reči, pohybové schopnosti, sociálnu prispôsobivosť, charakterovú a vôľovú stránku osobnosti žiaka školy s predpokladom jeho ďalšieho sociálneho začlenenia. Žiaci s ľahkým mentálnym postihnutím môžu pokračovať v štúdiu na odbornom učilišti.

Organizačná zložka: Praktická škola

MP z pásma strednej mentálnej retardácie, ktorí ukončia špeciálnu základnú školu vo variante B, môžu pokračovať v štúdiu v praktickej škole. Praktická škola poskytuje vzdelávacie programy a prípravu jednoduchých činností pre žiakov a  žiačky. Praktická škola vzdeláva chlapcov i dievčatá, menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu A a manuálne zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B a C. Praktická škola žiakom poskytuje možnosť fyzicky a psychicky dospieť tak, aby mohli čo najsamostatnejšie žiť v domácom prostredí alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku. Cieľom praktickej školy je pripraviť žiakov s prihliadnutím na ich danosti, stupeň a typ postihnutia na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, vybudovať u nich vzťah k vlastnému zdraviu, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu a na vykonanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej osoby. Praktická škola je jednou z možností riešenia ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov s mentálnym postihnutím do  spoločnosti. Úlohou praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine – na  sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu tak, aby mohli vykonávať zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách. Praktická škola nie je profesijne zameraná na zvládnutie učebného odboru, preto po jej absolvovaní nezískavajú žiaci výučný list, ale vysvedčenie o  absolvovaní praktickej školy so zameraním na pomocné práce v určitom odbore pod dohľadom zodpovednej osoby.

Organizačná zložka : Špeciálna materská škola

       Špeciálna materská škola (ďalej ŠMŠ)  je prevádzkovaná v účelom zariadení v budove mesta – elokované pracovisko MŠ Hoštáky,Spojenej školy  (ďalej SŠ) . Zabezpečuje predprimárne vzdelávanie - výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku spravidla od 3 do 6 rokov a pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou so zdravotným znevýhodnením, t.j. deti s mentálnym postihnutím, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou,deti s viacnásobným postihnutím, deti s poruchami správania a deti postihnuté s autizmom a inými pervazívnymi vývinovými poruchami.ŠMŠ prevádzkuje  dve triedy.. V triedach je  poskytované predprimárne vzdelávanie.  Najvyšší počet detí zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov (kapacita zariadenia) je 12 detí.

Súčasť SŠ : Školský klub detí  (ŠKD)

 ŠKD sa zriaďuje ako súčasť Spojenej školy , po vyučovaní sa venuje žiakom 1.-10.ročníka organizačnej zložky Špeciálna základná škola internátna v Myjave. ŠKD riadi riaditeľ školy,

v prenesenej právomoci vedúca výchovy školského internátu. ŠKD tvoria dve oddelenia.

 

 OBLASŤ RIADENIA A VEDENIA ŠKOLY

Metodická činnosť vedenia školy

  Vedenie školy  sa bude snažiť vytvárať čo najvhodnejšie podmienky pre pokojnú a efektívnu prácu pedagogických zamestnancov, aby každý mohol prejaviť svoju osobnosť v tvorivej pedagogickej činnosti.

Cestou MZ  vytvárať základňu ďalšieho vzdelávania učiteľov, umožní pedagogickým zamestnancom priebežne sa vzdelávať, formou kontinuálneho vzdelávania prostredníctvom Metodicko – pedagogického centra v Bratislave, využiť ponúknutú metodickú pomoc formou konzultácií, seminárov,  prednášok a školení.. Vedenie školy bude zabezpečovať rôzne pedagogické materiály, záväzne právne normy a ďalšie predpisy      (zákony, vyhlášky, nariadenia, usmernenia, pokyny), oboznamovať s nimi všetkých  zamestnancov školy na PP, PR i osobne Vedenie školy zabezpečí  objednávku rôznych časopisov určených na pomoc výchove      a vzdelávaniu,  z ktorých  je možné čerpať podnetné návrhy, tvorivé návrhy a nápady. Bude metodicky pomáhať a usmerňovať začínajúcich učiteľov –  nových učiteľov.

  Ďalšie vzdelávanie pedagógov

 • Škola umožní svojim zamestnancom sa naďalej vzdelávať  podľa  p lánu kontinuálneho vzdelávania a potrieb školy
 • Ponúknuté podujatia MPC bude akceptovať a príslušných vyučujúcich na podujatia  posielať ( za kalendárny rok si môžu pedagógovia čerpať 5 dní voľna).
 • Doplnenie špecializácie si budú pedagógovia nadrábať podľa platnej smernice

 Riadenie a kontrolná činnosť rieši:                       

 • celoročný plán práce školy
 • plány práce školy na jednotlivé mesiace
 • zasadnutia pedagogickej rady
 • pracovné porady
 • prevádzkové porady

 

 

Zameranie kontrolnej a hospitačnej činnosti

 

Kontrola priebehu výchovno – vzdelávacieho procesu, hospitácie

 • kontrola práce ŠKD

-kontrola dodržiavania zásad vnútorného poriadku, dozoru, dochádzky žiakov a pracovníkov školy

 • kontrola výchovného poradcu, triednych učiteľov
 • kontrola výchovno – vzdelávacieho procesu na ZŠ pri zdravotníckom zariadení Myjava
 • kontrola vedúceho MZ a PK

 

Kontrola plnenia úloh a vedenia dokumentácie

 • kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z plánu práce školy
 • plnenie mesačných plánov práce
 • dodržiavanie nových učebných osnov a vypracovanie tematických plánov
 • činnosť metodického združenia
 • kontrola triednych kníh, výkazov a inej pedagogickej dokumentácie

 

Trojstupňová kontrola, kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri  práci

 • využívanie učebných pomôcok, hlavne technických
 • práca správnych zamestnancov
 • estetická úroveň výzdoby a celkový vzhľad tried

 

Spolupráca s rodičmi

 • pracovné úlohy správnych zamestnancov
 •  

              

  Hospitačná činnosť riaditeľky školy

počas celého školského roka sa riaditeľka školy zameria na sledovanie: 

 • medzipredmetové vzťahy ,
 •  začlenenie prierezových tém ,
 • humanizácie vyučovacieho procesu a vzťahu učiteľ – žiak,
 • implementácie environmentálnej výchovy, školy podporujúcej zdravie, prevencie šikanovania a patologických javov, regionálnej výchovy, finančnej gramotnosti a výchovy k ľudským právam do vyuč. procesu,
 • dodržiavania "Deklarácie práv dieťaťa" a " Dohovoru o právach dieťaťa",
 • plnenia učebných osnov , TVVP  v Spojenej škole
 • využívania učebných pomôcok a didaktickej  techniky,
 • žiackej tvorivosti, aktivity, sebahodnotenia a záujmu o vzdelávanie,
 • správanie sa žiakov voči sebe aj voči vyučujúcim ,
 • sociálnych prejavov, úroveň grafického prejavu žiaka , úroveň čitateľskej gramotnosti
 • postavenie učiteľa v triede.

 

Hospitačná činnosť riaditeľky a zástupkyne školy v šk. roku 2017/2018

Mesiac konania hospitácie

Názov (téma )

Meno pedagóga

Október 2017

 

SJL 5.a7. roč.– Čítanie

Mgr. Švecová

SJL 2.3.a 4. roč. variant A Vyvodenie písmena C, čítanie slabík

Mgr. Kovaříková

RGZ Prípravný ročník – Kruhy, čiary

Mgr. Klimeková

SJL 8. roč. – Nácvik čítania a porozumenia textu

Mgr. Korych Pobočíková

ŠMŠ  Čarovný jesenný klobúk: ovocie a zelenina

Mgr. Barszczová

Tekvicové inšpirácie

Vallová

November 2017

 

Matematika 1. roč. variant A Numerácia č. 1, Vyvodenie č. 1

Mgr. Klimeková

M 5. a 7. roč. – Sčítanie prirodzených čísel v obore do 100 bez prechodu a s přechodím do 10

 

Mgr. Švecová

ŠMŠ Ja a moje telo

Mgr. Barszczová

Fyzika 8. roč. – Tlak

Mgr.

SJL Prš Čítanie z detských časopisov

Mgr. Kleščinská

December 2017

 

 HUV  autisti I.st  Nácvik vianočnej koledy

 

Mgr. Kutláková

M –  autisti II. st

Mgr. Gabrižová

Darček a prekvapenie – výroba darčeka ŠKD

Boorová

Biológia – 6. a 9. roč.Tráviaca sústava

Mgr. Vdoviak

ŠMŠ Mikulášku dobrý strýčku

Vallová

MAT var. B Sčítanie a odčítanie jednociferného a dvojciferného čísla bez prechodu cez základ v obore do 100

 

PhDr. Cigánková

Január 2018

 

SjL škola pri nemocnici. – čítanie s porozumením

Mgr. Nemcová

 

VU var. B.  Zima v prírode

Mgr. Petrášová

Nezabudni na vtáčiky – výroba búdky z papiera autisti I. st.

Mgr. Kutláková

2.3.a 4. roč. variant A /Vlastiveda - Príroda v zime

Mgr. Kovaříková

VUC. variant B V obchode – jako nakupujeme, poznávanie platidel, hra

 PhDr Cigánkvoá

Február 2018

 

Rodinná výchova Prš II

Mgr. Konečná

ŠKD II

Gašo

Marec 2018

 

SJL Autisti II.st Písanie – Prepisovanie tlačeného a písaného textu z detských časopisov

Odpisovanie textu z Čítanky: Chceš byť zdravý?

Mgr. Gabrižová

HV B var. Regionálne piesne I.AU

Mgr. Petrášová

Občianska náuka 8. roč. – Priateľstvo

Mgr. Korych Pobočíková

ŠMŠ Staráme sa o rastlinky

Mgr. Barszczová

MAT 6.a9. roč. – Delenie viacciferných čísel jednociferným delitelom a zvyškom

Mgr. Vdoviak

ŠMŠ – Stromček – vtáčí domček (znaky počasia, kalendár

Vallová

Mesiac bezpečnosti – dopravná súťaž

Boorová, Gašo

Deti sveta: rešpekt, zvyk a kultúra – portrét môjho kamaráta

Mgr. Kutláková

Máj 2018

 

Dpa ÚD Údržba bielizne a bytových textílií, žehlenie

Mgr. Konečná

SJ  5.a7. roč. Čítanie – čitateľská gramotnost (orientácia v texte)

Mgr. Švecová

ŠMŠ Poznaj prírodu a zvieratá v nej (lesné, domáce a exotické zvieratá)

Vallová

Jún 2018

 

Vlastiveda 6. roč. – Elektrická energia, 9.r. Fyz

Mgr. Vdoviak

V zdravom tele zdravý duch – športová olympiáda

Mgr. Kovaříková

 

 

Rozvoj  materiálneho vybavenia školy, hospodárenie

 

    Účelne využívať finančné prostriedky z rozpočtu školy. Výsledky polročného a ročného  hospodárenia v určený čas predkladať Okresnému úradu, odbor školstva  Trenčín. Dbať na rozvoj zlepšenia materiálno- technického vybavenia školy didaktickou technikou, učebnými pomôckami, pracovnými pomôckami.  Zabezpečiť postupnú obnovu nábytkového vybavenia školy, dokončiť výmeny podláh, postupne zvážiť rekonštrukciu kúrenia a podkrovných priestorov školy. Zabezpečenie revízií podľa harmonogramu revízií. Za hospodársko-inventarizačnú stránku školy zodpovedá riaditeľka školy a inventarizačná komisia.

     Z: riaditeľka školy, ekonómka                                          T: podľa termínov

     

   Úlohy na úseku BOZP a  PO

 

 1. Na tomto úseku uskutočniť vstupné školenie pracovníkov, viesť požiarnu knihu a evidenciu školení BOZP a PO.

     Z:  technik BOZP a PO                                                T: október 2017 a priebežne

 

 2. Dôkladne rozobrať s vyučujúcimi a následne so žiakmi „Vnútorný poriadok školy ŠI, ŠKD, Školský poriadok (uskutočniť o tom zápis- tr. kniha , zápisnica z PR 28.9.2017).

 

     Z: riaditeľka školy, triedni učitelia                               T: 4. september 2017 a stále

 

 

3.Dbať na bezpečné prostredie v areáli školy, pred vyučovaním v odborných učebniach stále

     preveriť stav zariadení v  triede z hľadiska bezpečnosti.

     Z: všetci vyučujúci                                                       T: priebežne

 

4. Viesť evidenciu pracovných a školských úrazov.

     Z:  bezpečnostný technik                                              T: priebežne, dlhodobo

 

6. Na odborno-praktických vyučovacích hodinách dôsledne dodržiavať bezpečnostný poriadok, ktorý je vyvesený v učebniach

 

    Z: všetci vyučujúci                                                       T: priebežne

 

7. Výkon dozoru zamerať a  orientovať na zamedzenie školských úrazov, poškodzovaniu majetku školy, fajčeniu, šikanovaniu a vydieraniu spolužiakov.

    Z: všetci vyučujúci                                                       T: priebežne

 

8. Všetci žiaci boli poučení o bezpečnosti na vyučovaní a mimoškolskej činnosti. Záznam o poučení sa nachádza v triednej knihe. 

  

  Pedagogicko- riadiaca činnosť vedenia školy

 

August: Plnenie:

 • úvodné zasadnutie vedenia školy
 • pohovory- vyhodnotenie- hodnotenia PZ školy, oboznámenie PZ (jednotlivo)
 • správa o výchovno- vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017
 • personálne zmeny v škole, určenie triednictva, vedúcej MZ
 • rozvrh hodín, osobný rozvrh, triedna dokumentácia
 • úväzky učiteliek a vychovávateliek, rozdelenie vedúcich krúžkov, pomocných vychovávateliek
 • počty žiakov v špeciálnych školách či triedach vychádzajú z Vyhlášky č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách. Podľa § 5 ods. 2 uvedenej vyhlášky si koncipujeme najvyššie počty žiakov v triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím
 • zaradenie nových žiakov do tried
 • ŠKD- rozhodnutia o prijatí, platbe
 • školské stravovanie, štipendiá, poistenie žiakov
 • harmonogram zhotovenia centrálnej nástenky
 • príprava septembrovej pedagogickej rady
 • návrhy úloh do plánu práce školy na školský rok 2017/2018
 • zasadnutia metodických orgánov- výchova, I. stupeň ŠZŠ, zasadnutie predmetovej komisie pre druhý stupeň ŠZŠ, PrŠ, plány práce MZ a PK
 • plán činnosti koordinátorov ŠPZ, PPDZ, Environmentálnej výchovy, Škola podporujúca zdravie, Finančná gramotnosť 
 • starostlivosť o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakov v hmotnej núdzi,

 

September:

 • správa o výchovno- vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017- schválenie v RŠ
 • zasadnutie vedenia školy a kontrola augustových úloh
 • zasadnutia metodických orgánov- výchova, I. stupeň ŠZŠ, zasadnutie predmetovej komisie pre druhý stupeň ŠZŠ, PrŠ, plány práce MZ a PK 
 • predloženie plánu práce na školský rok rok 2017//2018 na pedagogickej rade k schváleniu
 • príprava a začiatok záujmovej činnosti - agenda vzdelávacích poukazov
 • oslobodenie žiakov od povinnosti dochádzať do školy, doložiť lekárske potvrdenia
 • kontrola vyplnenia triednej a výchovnej dokumentácie
 • založenie evidencie neprítomných pedagógov a ich zastupovanie
 • zasadnutie MZ- I. stupeň ŠZŠ, MZ výchova, plány MZ, PK – II: stupeň ŠZŠ a PrŠ
 • návrh na vzdelávanie do školy- založenie návrhu nových žiakov, existujúce návrhy priebežne dopĺňať materiálmi z vyšetrení
 • zasadnutie PR
 • vedenie školskej kroniky – riaditeľka školy
 • vyplnenie a odoslanie zahájovacích výkazov, EDUZBER
 • príprava a začatie využívania školskej knižnice – Mgr. Alica Gabrižová
 • kontrola kabinetu učebných pomôcok
 • kontrola kabinetu učebníc- Mgr. Gabriela Barszczová
 • účasť na Rade školy 
 • obnova dohôd o hmotnej zodpovednosti
 • aktualizácia interných smerníc
 • vytvorenie výchovných skupín- ŠKD (2),  žiaci z hmotnej núdze, zakúpenie školských pomôcok, zabezpečenie prípravy na vyučovanie, správnosti využívania voľného času po vyučovaní, zapojenie do záujmových útvarov- fungovanie záujmových útvarov od 1.10.2017
 • plán hospitačnej činnosti

 

Október:

 • zasadnutie vedenia školy
 • zhodnotenie práce za uplynulý mesiac
 • hospitačná činnosť
 • mesačné úlohy na október, priebežná kontrola ich plnenia
 • kontrola práce technicko-hospodárskeho úseku
 • kontrola pokladne, kontrola verejných prostriedkov hotovostne- výdaj pokladničných hotovostí
 • kontrola pokladne
 • písanie školskej kroniky
 • kontrola záujmovej činnosti
 • týždeň zdravej výživy
 • činnosť záujmových útvarov

 

November: Plnenie:

 • zasadnutie vedenia školy
 • zhodnotenie práce za uplynulý mesiac
 • príprava Pedagogickej rady
 • hospitačná činnosť, podľa harmonogramu
 • kontrolná činnosť školy za 1. štvrťrok, individuálne vzdelávanie- písomné hodnotenie
 • príprava na inventarizáciu zvereného majetku – určenie komisií
 • kontrola vedenia povinnej dokumentácie školy
 • školská kronika
 • metodický deň Čitateľská gramotnosť
 • stretnutie rodičov a pedagógov
 • účasť na akciách, ktoré sú organizované inými špeciálnymi školami

 

 

December:

zasadnutie vedenia školy

 • zhodnotenie práce za uplynulý mesiac, nové úlohy
 • príprava prevádzkovej porady
 • objednanie učebníc- edičný portál
 • kontrola inventarizačných prác
 • hospitačná činnosť riaditeľky školy
 • príprava vianočných akcií s deťmi – slávnostná večera, vianočné trhy, vianočná výstava
 • príprava na vianočné prázdniny, dovolenka, služby
 • kontrola kotolne a objektu- rozpis služieb
 • kontrola dokumentácie triedneho učiteľa
 • čerpanie dovoleniek zamestnancov
 • prevádzková porada, zhodnotenie práce všetkých zamestnancov- spoločné posedenie na konci kalendárneho roka 2017

 

Január:

 • zasadnutie vedenia školy, kontrola decembrových úloh
 • zasadnutie RŠ - prijímacie konanie do ŠMŠ, PrŠ 2018/2019
 • príprava klasifikačnej porady
 • hospitačná činnosť podľa harmonogramu, zhodnotenie uplynulého obdobia
 • stretnutie rodičov a pedagógov školy (konzultácie)
 • zhodnotenie priebehu inventarizačných prác
 • vyhodnotenie činnosti inventarizačných komisií
 • vyhodnotenie výchovno- vzdelávacích výsledkov žiakov za 1.polrok 2017/2018
 • vyhodnotenie činnosti záujmových krúžkov
 • výpis známok, podpis triednym učiteľom
 • kontrola triednej a výchovnej dokumentácie (zástupca školy, vedúca výchovy)
 • kontrola návrhov na prijatie žiaka do školy výchovným poradcom
 • prijímacie konanie do praktickej školy- podklady

 

 

Február: Plnenie

 • zasadnutie vedenia školy
 • kontrola januárových úloh, úlohy na február
 • hospitačná činnosť- podľa harmonogramu
 • čerpanie finančných prostriedkov školy
 • stav a úroveň učebných pomôcok a potrieb pre žiakov
 • polročné prázdniny, jarné prázdniny od 19.-23.2.2018

 

Marec:

 • príprava slávnostnej PR - Deň učiteľov
 • zasadnutie vedenia školy
 • školenie podľa potreib
 • úlohy na marec, kontrola plnenia februárových úloh
 • priebežná kontrola plnenia celoročného plánu práce
 • priebežná kontrola záujmovej činnosti
 • priebežná kontrola plnenia plánu exkurzií
 • školská kronika
 • hospitačná činnosť- podľa harmonogramu
 • stav a úroveň školských učebníc, využívanie IKT na vyučovaní
 • kontrola vedenia kabinetných zbierok
 • príprava na jarné práce na školskom pozemku, nákup semien, stav náradie

 

Apríl:

 • zasadnutie vedenia školy
 • kontrola marcových úloh, úlohy na apríl
 • previerka BOZP, PO a CO
 • zabezpečenie aktivít ku Dňu Zeme,Zber papiera
 • hospitačná činnosť podľa harmonogramu
 • zasadnutie pedagogickej rady podľa harmonogramu
 • individuálne pohovory so zamestnancami
 • stretnutie rodičov a pedagógov školy

 

Máj:

 • zasadnutie vedenia školy, kontrola aprílových úloh
 • úlohy do konca školského roka
 • rozpočet školy, domova a ZPMPD
 • hospitačná činnosť podľa harmonogramu
 • príprava metodického dňa: Tancujeme pre radosť
 • prijímacie konanie do praktickej školy
 • tvorivé dielne pre MŠ v Myjave
 • celoškolský výlet detí a žiakov školy
 • stretnutie bývalých žiakov školy

 

Jún: Plnenie:

 • zasadnutie vedenia školy, rady školy
 • kontrola úloh predchádzajúceho mesiaca
 • úlohy na mesiac jún a obdobie prázdnin
 • vyhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu, ŠkVP, indiv. vzdelávanie
 • zasadnutie pedagogickej rady – zhodnotenie práce za šk.rok 2017/2018
 • vyhodnotenie a uzatvorenie činnosti záujmových útvarov, stav čerpania prostriedkov na vzdelávacie poukazy
 • vyhodnotenie výchovnej činnosti
 • stav a úroveň školskej a výchovnej dokumentácie
 • vysvedčenie, kontrola, podpis
 • využitie didaktickej techniky, uskladnenie na prázdniny
 • čerpanie finančných prostriedkov škola,
 • kontrola triednej, výchovnej dokumentácie a dokumentácia riaditeľa
 • Kontrola návrhov na prijatie žiaka výchovným poradcom
 • predbežná správa o nových žiakoch, rozhodnutia
 • dovolenky zamestnancov, dovolenkové lístky
 • rozpis úloh pre zamestnancov na obdobie školských prázdnin
 • celková kontrola objektu školy a domova
 • záverečná hodnotiaca správa
 • celkové zhodnotenie práce školy za uplynulý školský rok a vyvodenie opatrení a záverov na odstránenie nedostatkov s cieľom zlepšenia v budúcom školskom roku
 • hodnotiaca správa koordinátorov, vedúcich metodických orgánov, predmetovej komisie, výchovného poradcu

 

 

​ Plán vnútornej kontroly v školskom roku 2017/2018

 

Plán vnútroškolskej kontroly vychádza zo Zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z 22.05.2008, vyhlášky č. 322/2008 o špeciálnych školách, zo záverečnej vyhodnocujúcej správy za školský rok 2015/20146 z Plánu práce pre školský rok 2016/2017, revíznych správ, Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2016/2017, kolektívnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom ZOOZ PŠaV pri Spojenej škole internátnej Trenčianska Teplá. Kontrola – bude slúžiť predovšetkým na odstraňovanie nedostatkov pri plnení plánovaných úloh, ale aj ako podklad na čiastkové i celkové hodnotenie práce jednotlivcov, zároveň bude ukazovateľom úspešnosti realizácie stanovených úloh. Bude vykonávaná v týchto oblastiach :

• vnútorná kontrola školy,

• kontrola úrovne a výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti a hospitačná činnosť,

• kontrola hospodárenia a prevádzkovej činnosti v školy.

 

Zameranie kontrolnej činnosti :

1. Plnenie Štátneho a Školského vzdelávacieho programu školy, Školského výchovného programu školy.

2. Plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, pokynov ústredných orgánov štátnej správy, metodických pokynov MŠ SR, pokynov a nariadení Obvodného úradu, odbor školstva Trenčín.

3. Zákonnosť, účelovosť a hospodárnosť nakladania s prostriedkami rozpočtu školy, starostlivosť o majetok školy.

4. Vybavovanie a prešetrenie petícií, sťažností, oznámení a podnetov.

5. Zabezpečenie výchovy na dodržanie ľudských práv.

6. Plnenie opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov.

7. Kontrola dodržiavania pracovno-právnych a mzdových predpisov.

8. Kontrola a usmerňovanie realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu.

9. Kontrola úloh v oblasti mimoškolských aktivít.

10. Kontrola na úsekoch BOZP, CO, PO, údržby školy, materiálno-technického vybavenia školy.

 

Nástroje kontrolnej činnosti :

• sledovanie plnenia prijatých opatrení,

• pozorovanie, individuálny rozhovor s učiteľom,

• kontrola dodržiavania časového plánu plnenia úloh,

• sledovanie plnenia interných školských dokumentov a predpisov,

• metodicko-inštruktážna činnosť,

• priama hospitačná činnosť – riaditeľ sleduje

• dodržiavanie didaktických zásad, prístup a individuálna práca s MP žiakom,

• plnenie učebných osnov, TVVP, ŠkVP,

• využívanie učebných pomôcok a didaktickej techniky,

• dodržiavanie zásad hodnotenia žiakov,

• dodržiavanie psychohygienických zásad vo výchovno-vzdelávacej práci,

• plnenie Plánu práce školy, plánov MZ, plánov PK,

• dodržiavanie bezpečnostných predpisov,

• vzťah medzi vyučujúcimi a žiakmi,

• motivovanie a aktivizáciu žiakov,

• využívanie vyučovacích metód,

• zaraďovanie prostriedkov IKT

 

  Hlavná kontrolná činnosť riaditeľa školy

 

A) Ekonomická oblasť

 • používanie verejných prostriedkov- hotovostne- pokladničnou (finančnou) operáciou- výdaj pokladničnej operácie (nákup cenín, drobného tovaru..)
 • používanie verejných prostriedkov- bezhotovostne- úhrada došlých faktúr, úhrada miezd pracovníkov, úhrada odvodov
 • krycie listy, kontrola krycích listov z vykonania predbežnej finančnej kontroly pokladničnej operácie pred výdajom hotovosti
 • štátna pokladňa- tzv. kontrola 4 očí
 • kontrola právnych úkonov: objednávky, zmluvy- pracovné, dohody- o pracovnej činnosti,
 • úkony majetkovej povahy- dosah na evidenciu majetku- kúpa, zaradenie, vyradenie, presun, inventarizácia,...

Termín: Termín: priebežne počas mesiaca (potvrdzuje riaditeľka školy svojím podpisom)

 • kontrola hotovosti v pokladni 4x ročne
 • školské stravovanie, zadelenie do finančných pásiem, rozhodnutia o výške platby

Termín: september 2016, podľa aktuálnosti

B) Vedenie agendy školy

 • kontrola základných vnútorných predpisov, aktualizácia
 • rozpočet školy, práca so základnými právnymi predpismi( zákonč.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole v znení neskorších predpisov...)
 • zodpovednosť za financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy
 • zodpovednosť za vypracovanie hodnotenia pedagogických zamestnancov školy
 • zodpovednosť za úroveň výchovno- vzdelávacieho procesu v škole, výchovného procesu vo výchove, kontrola knihy hlásení, záznamov pozorovania žiakov internátu
 • zodpovednosť za riadne hospodárenie s majetkom v správe školy

Termín: priebežne

 

C) Ekonomická a personálna agenda

 • kontrola vedenia účtovníctva, dodržiavanie náležitostí účtovných dokladov, sledovanie pohľadávok a záväzkov
 • kontrola výkonu inventarizácie
 • kontrola dohôd o hmotnej zodpovednosti
 • kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu
 • kontrola priznávania a vyplácania cestovných náhrad
 • kontrola evidencie darovacích zmlúv

Termín :priebežne (kontroluje riaditeľka školy svojím podpisom)

 

D) BOZOP, PO

 • kontrola spolupráce bezpečnostnej techničky Ing. E. Filipovej
 • pravidelné školenia zamestnancov školy podľa platnej legislatívy
 • kontrola dodržiavania harmonogramu revízií
 • kontrola bezpečnosti práce

Termín: priebežne

 

Zadelenie práce medzi riaditeľkou a zástupkyňou riaditeľky školy

 

Riaditeľka:

 • riadi a kontroluje výchovnú a vzdelávaciu činnosť učiteľov
 • prideľuje učiteľom vyučovacie hodiny a určuje triednictvo
 • kontroluje činnosť MZ
 • určuje vnútorný poriadok a schvaľuje rozvrh hodín
 • stará sa o odborný rast pracovníkov
 • zvoláva schôdze a zasadnutia PR
 • kontroluje dodržiavanie predpisov CO, BOZ, PO
 • ovplyvňuje mimotriednu a mimoškolskú činnosť
 • riadi a usmerňuje činnosť ŠKD
 • riadi a usmerňuje činnosť ZŠ pri zdravotníckom zariadení Myjava
 • v hospitačnej činnosti sa zameriava najmä na II. Stupeň, predmety prírodovedného zamerania
 • vedie hlavný inventár školy a doplňuje ho
 • uvoľňuje pracovníkov v čase pracovnej doby

 

Zástupkyňa riaditeľky

 

 • stará sa o pedagogicko – organizačné zabezpečenie chodu školy
 • vedie odber odbornej literatúry a novín
 • zodpovedá za fond učebníc
 • zabezpečuje zastupovanie a suplovanie
 • zostavuje predpísané štatistiky a hlásenia
 • stará sa o platové záležitosti pracovníkov
 • prideľuje a kontroluje dozor
 • vypracuje hodnotenie pedagogických zamestnancov na konci školského roka
 • hospitačnej činnosti sa zameriava najmä na I. stupeň a predmety humanitného smeru
 • kontroluje dodržiavanie predpisov o bezpečnosti, zabezpečuje dodržiavanie predpisov
 • CO
 • riadi a kontroluje činnosť prevádzkových pracovníkov

 

 

ĎALŠIE ÚLOHY ŠKOLY

 

Spolupráca školy s rodičmi, mestom a sponzormi.

Uskutočniť celoškolské rodičovské stretnutie pedagógov, rodičov a oboznámiť rodičov s výchovno-vzdelávacími výsledkami za predchádzajúci školský rok 2016/2017 a predstaviť im  aktivity školy na nový  školský rok 2017/2018.

Podieľať sa na vylepšení materiálnych podmienok školy, estetizácii prostredia školy, okolia školy, oživiť kultúrno-spoločenský život školy.

Pre aktívnu spoluprácu podchytiť rodičov, pokračovať v zaužívaných podujatiach a podporovať nové aktivity. Upevňovať vzťah učiteľ – žiak – rodič na vzájomnej úcte a dôvere. Spolupracovať s Okresným úradom , odborom školstva v Trenčíne, s ÚPRaSV, odd. sociálno-pravnej ochrany a sociálnej kurately v Novom Meste nad Váhom, mestom Myjava,  s organizáciami pôsobiacimi v Myjave, Denným stacionárom v Myjave, CVČ v Myjave  . Získavať sponzorov školy.

 

Plán práce školy je otvorený dokument a bude aktuálne doplňovaný podľa potrieb školy a záujmov detí, požiadaviek rodičov a mesta. Úlohy vyplývajúce z plánu práce školy budú mesačne aktualizované, prípadne doplňované.

 

Plán práce školy bol prerokovaný pedagogickou radou a schválený dňa 28.09.2017.

 

Plán práce školy bol prerokovaný a schválený v Rade školy dňa 21.09.2017.

 

 

Mgr. Dagmar Líšková Zemanová, riaditeľka školy

 

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Myjava
  90701 Myjava, Továrenská 63/1
 • 0346212895, 0346540513, 0911648096

Fotogaléria