Špeciálna materská škola

 

Spojená škola, Továrenská 63/1, 907 01 Myjava

Špeciálna materská  škola. 

 

 

Vzdelávanie pokračuje i v  novom školskom roku 2020/2021  

od 01.septembra 2020 – formou poldennej prevádzky

 

Spôsob prijímania detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky č. 308/2009 Z. z..

Do škôlky sú prijímané len  deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

a) deti s mentálnym postihnutím,

 b) deti  s narušenou komunikačnou schopnosťou,

 c) deti so sluchovým postihnutím,

 d) deti so zrakovým postihnutím,

 f) deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými

     poruchami,

 g) deti choré a zdravotne oslabené,

 h) deti hluchoslepé,

  i) deti  s viacnásobným postihnutím,

  j) deti  s poruchami správania.  

Termín a miesto podávania žiadostí o prijatie dieťaťa:

 Spravidla od 15. februára do 31. augusta2020 na  adresu Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava 907 01,  organizačná zložka Špeciálna materská škola- zástupkyňa riaditeľky školy .

  • Ak má zariadenie voľné miesto pre umiestnenie dieťaťa v materskej škole akceptuje prihlášku zákonného zástupcu prijatú priebežne v roku.
  • Podmienky prijatia dieťaťa do Špeciálnej materskej školy  pri Spojenej škole Myjava

 Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

  • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne  odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Náležitosti podávanej žiadosti o prijatie:  

Riaditeľka  materskej školy postupuje pri prijímaní písomných žiadostí od zákonných zástupcov v zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z..

Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj svoju žiadosť, napr. i rukou písanú.  

  • Ak zákonný zástupca predloží žiadosť o prijatie dieťaťa na inom tlačive a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast na osobitnom tlačive než na tom, ktoré má vypracované materská škola, je riaditeľka materskej školy povinná túto žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od zákonného zástupcu prevziať. 
  • Materská škola  má  vypracovaný svoj formulár prihlášky dieťaťa. Jeho súčasťou je  aj miesto, na ktoré potvrdzujú všeobecní lekári pre deti a dorast zdravotný stav dieťaťa.  (Zákonný zástupca si ho môže vyzdvihnúť na adrese škôlky). 
  • Do škôlky sú prijímané len  deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti  a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia Centra pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie a Centra špeciálno-pedagogického poradenstva.

  V Myjave dňa   10.02.2020                 

                                                                                 Mgr. Dagmar Líšková Zemanová

                                                                                               riaditeľka školy

                                                          

034/6212895

e-mail: vladimiragalova@azet.sk

adresa: Špeciálna materská škola,

            Továrenská 63/1 Myjava                                                                                     

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Myjava
    90701 Myjava, Továrenská 63/1
  • 0346212895, 0346540513, 0911648096

Fotogaléria