Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Profil

 

Centrum špeciálno- pedagogického poradenstva

pri Spojenej škole, Továrenská 63/1, 907 01  Myjava

 (CŠPP pri SŠ )

 

O nás

 

 

CŠPP je zariadenie špeciálno- pedagogického poradenstva, zaradené  Ministerstvom školstva

do siete škôl a školských zariadení s výkonom  činnosti k termínu 1.1.2007.

 

Centrum vzniklo z potreby poskytovať komplexné služby deťom, ktorých vývin je z akýchkoľvek príčin v niektorej oblasti odlišný  od normy. Našimi klientmi sú prioritne deti a žiaci vzdelávaní v materských školách , základných školách, v špeciálnych  materských a špeciálnych základných školách, v detských domovoch, v stredných školách a konzultácie pre verejnosť. 

 

Sú to klienti s : 

 a)  s mentálnym postihnutím

 b) s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS)

 c) so sluchovým postihnutím

 d) so zrakovým postihnutím

 e) s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými

     poruchami (PAS)

 f) s viacnásobným postihnutím

 g) s poruchami správania

 h) s vývinovými poruchami učenia ( dyslexia, dyskalkúlia )

ch) s  telesným postihnutím 

 

Náš tím tvorí :

 

riaditeľka poradneMgr. Dagmar Líšková Zemanová, špeciálny pedagóg 

pracovníci poradneMgr. Michaela Dugová, psychológ 

                                    Mgr. Vladimíra Gálová,  špeciálny pedagóg 

                                    Mgr. Daniela Klimeková, špeciálny pedagóg-logopéd

                                    Mgr. Lýdia Kovaříková, špeciálny pedagóg     

 

Kontakt : 034/6212895, Mgr. Gálová 0911205437, 0911648096

https://szsmyjava.edupage.org/text5/

 

Ponúkame:

 

Ponúkame komplexnú psychologickú a špeciálno - pedagogickú diagnostiku, psychologické intervencie, špeciálno-pedagogické intervencie, konzultácie s rodičmi, pedagógmi, školskými psychológmi. Ako novinku ponúkame pre klientov  testovanie detí s podozrením na poruchy autistického spektra pomocou testu ADOS 2, ADIR.  Ďalej sa zameriavame na terapie: KBT- kognitívno-behaviorálnu terapiu a ABA terapiu a iné projektívne techniky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Myjava
    90701 Myjava, Továrenská 63/1
  • 0346212895, 0346540513, 0911648096

Fotogaléria