Partners


Streda 6. 7. 2022
Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

 • Ako každý rok, aj tento rok sme oslávili Deň detí v prírode. V utorok sa zúčastnili naši žiaci turistickej vychádzky cez krásny les na Lipovčeky s odborným výkladom miestneho poľovníka. V stredu absolvovali "Cestu za pokladom". Fotografie si môžete prezrieť vo fotogalérii.

 • "Nikdy nestratíš niekoho, koho nosíš vo svojom srdci...

  Možno stratíš jeho prítomnosť, jeho hlas, jeho vôňu...

  Ale to, čo si sa od neho naučil, to, čo po sebe zanechal,

  to nestratíš nikdy."

  Spomíname na Teba, Jurko

 • Spojená škola, Továrenská 63/1, 907 01 Myjava

  Špeciálna materská škola.

  Vzdelávanie bude pokračovať i v školskom roku 2022/2023

  od 01.septembra 2022

  Spôsob prijímania detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky č. 308/2009 Z. z..

  Do škôlky sú prijímané len deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

  a) deti s mentálnym postihnutím,

  b) deti s narušenou komunikačnou schopnosťou,

  c) deti so sluchovým postihnutím,

  d) deti so zrakovým postihnutím,

  f) deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

  Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

 • Dávame do pozornosti nový školský semafor platný od 4. 2. 2022

  V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag samotestom žiaka počas školského roka:

  1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.

  2. Rodič telefonicky alebo e-mailom musí kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup. Všeobecný lekár pre deti a dorast v prípade potreby stanoví nutnosť ďalšieho vyšetrenia na ochorenie COVID-19.

  3. Rodič musí oznámiť škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam. Viac informácií k postupu pri pozitívnom výsledku Ag samotestu nájdete v kapitole Oranžová fáza.

 • Milí rodičia !

  Začiatok vyučovania po prázdninách, 10. 1. 2022 (pondelok).

  Je potrebné priniesť do školy tlačivo o bezpríznakovosti. Je možné ho nájsť v prílohe. Žiaci majú mať v triede rúška. Výnimku majú žiaci ŠMŠ, žiaci vo variante B a C a s poruchou autistického spektra - nemusia mať rúška. Antigénový test nie je potrebný pre vstup do školy, ale v prípade príznakov si deti samotestom otestujte doma. Dôležitá informácia pre rodičov/zákonných zástupcov, čo má urobiť rodič/zákonný zástupca v prípade, že zistí domácim AGtestom pozitivitu dieťaťa/žiaka na COVID-19: ihneď upozorniť školu.

 • Vitaj, vitaj, Mikuláš,čo v batohu pre nás máš?

 • Žiaci praktickej triedy nás dnes milo prekvapili divadelným predstavením Kleopatra a tanečným vystúpením dievčat, veľkú zásluhu nesie pani učiteľka Poláčková.

 • Vážení rodičia a priatelia školy, milí žiaci,

  oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 (štvrtok) o 8.00 hod. V tento deň budú deti v škole len do 9.00 hod.

  V dňoch od 3. 9. 2021 do 7. 9. 2021 bude vyučovanie len do 11. 45 hod.

  Od 8. 9. 2021 bude prebiehať vyučovanie podľa rozvrhu hodín.

  Školský klub detí začne svoju činnosť od 3. septembra 2021 v čase od 6.00 hod. do 15. 45 hod.

  Školská jedáleň bude fungovať od 6. septembra 2021. Rodičia nových stravníkov, prosím, kontaktujte vedúcu školskej jedálne Základná škola Štúrova 1, Myjava hneď v prvý vyučovací deň, 2. 9. 2021, vo veci kúpi čipu a zaplatenia stravy.

 • Poskytovanie stravy- obedov zadarmo- je od 1. 9. 2021 zrušené.

  Platí nová úprava podľa legislatívy nasledovne:

  K poskytnutiu dotácii na stravu je nevyhnutné predložiť:

  - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

  - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima

  - čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (dieťa bez daňového bonusu)

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Myjava
  90701 Myjava, Továrenská 63/1
 • 0346212895, 0346540513, 0911648096

Fotogaléria