O škole

Profil školy

Špeciálna základná škola v Myjave vznikla v roku 1962 s ôsmimi žiakmi. Počas svojej viac ako 40-ročnej existencie sídlila vo viacerých budovách. S pribúdajúcimi rokmi sa zvyšoval počet žiakov, ktorí sem v súčasnosti dochádzajú z celého okresu. Kapacita školy i technické zariadenie nestačilo kráčať s dobou, vyžadovalo si veľké investície do údržby a opráv. V posledných rokoch sa situácia vyhrotila, pretože v obidvoch budovách, v ktorých škola od 80-tych rokov sídlila, bolo zastaralé kúrenie a neustále poruchy vykurovacieho systému vážne ohrozovali zdravie a bezpečnosť žiakov i zamestnancov školy.

Situáciu musel riešiť zriaďovateľ, Krajský školský úrad v Trenčíne, ktorý pred náročnými investíciami do výmeny kúrenia dal prednosť umiestneniu školy do novej budovy, ktorú uvoľnila štátna správa. Nové priestory umožnili skvalitnenie vybavenia školy pre vyučovanie i voľnočasové aktivity detí.

Školu navštevuje v súčasnosti 64 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V minulom roku vznikla ako súčasť školy aj špeciálno-pedagogická poradňa. „Našou prioritou je starostlivosť o deti s viacnásobným a zdravotným postihom“, hovorí Vladimíra Gálová, ktorá v nej pracuje. „Pomáhame aj tým deťom, ktoré už v útlom veku majú problém s rozprávaním, porozumením, čítaním, matematikou, usudzovaním, správaním a udržaním pozornosti.“ Poradňa zabezpečuje aj diagnostické, terapeutické, výchovno-vzdelávacie, reedukačné, rehabilitačné, korekčné a iné služby. Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradňou, detským integračným centrom, pediatrami, základnými a materskými školami.

  Keďže špeciálnu základnú školu v Myjave navštevujú deti s rôznymi problémami, sú tomu prispôsobené aj metódy a formy práce, ktorým zodpovedá príslušné vybavenie. Žiaci a pedagógovia získali v novej budove okrem esteticky zariadených tried aj telocvičňu, stolársku a krajčírsku dielňu, priestory na výučbu základov prípravy jedál, kovodielňu, počítačovú učebňu, triedu pre autistické deti a keramickú dielňu. „Tu v rámci pracovného vyučovania a krúžkovej činnosti uplatňujeme pri práci s deťmi prvky arteterapie i výcvik manuálnej zručnosti“, povedala Dagmar Zemanová, zástupkyňa riaditeľky školy.

Iniciátorom myšlienky presťahovania školy do nového objektu a jej podporovateľom  bol bývalý prednosta Krajského školského úradu v Trenčíne Ondrej Divínsky. Na slávnostnom otvorení školy v nových priestoroch netajil svoju spokojnosť: „Keby som tu nebol pred vari pol rokom, mal by som pocit, že som sa ocitol v nejakej rozprávkovej krajine. V krajine, kde je všetko farebné, kde sú ľudia usmiati, kde je všetko pripravené, aby dobre fungovalo.“ Vyzdvihol zanietenosť a elán riaditeľky školy, pod vedením ktorej kolektív zamestnancov školy dokázal spoločnými silami zvládnuť dokončovacie práce po rekonštrukcii objektu a vdýchnuť mu estetický i duchovný rozmer.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Myjava
    90701 Myjava, Továrenská 63/1
  • 0346212895, 0346540513, 0911648096

Fotogaléria