Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školySpojená škola Myjava, Továrenská 63/1, Myjava
Adresa školyTovárenská 63/1, Myjava
Telefón0346212895, 0911648096
E-mailszsmyjava@gmail.com
WWW stránkaszsmyjava.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr.Dagmar Líšková Zemanová   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 93

Počet tried: 15

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried0011001115
počet žiakov791399385871
z toho ŠVVP791399385871
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAJBIODEJDPVETVFYZGEGHUVCHEIFVIFVILS/IMATM/IMAT/INF
I. A          1 2  
I. ŠMŠ               
II. A            2,75  
II. PŠ            1,8  
II. ŠMŠ               
III. ŠMŠ               
IX. AUT II.            1,2  
V. A 2,12,4  2,22,1 2,5 1,6 1,9  
VI. B          1 1,4  
VIII. AUT I.            2,25  
VII. C          1 2  
III. A            1,56  
IV. A 2,22,4  2,22   1,71 2,29  
I. PŠ            2,5  
X. AUT III. 1,331,33  21,33   1,33 2,25  

TriedaNBVOBNOvPPAPMFPVPVV/PVVPV/SPPJVRDVRGZRGPRGPRKSRKS
I. A               
I. ŠMŠ               
II. A               
II. PŠ               
II. ŠMŠ               
III. ŠMŠ               
IX. AUT II.            1,5  
V. A 1,1             
VI. B          1,5  1,4 
VIII. AUT I.            2  
VII. C          2  2 
III. A               
IV. A 1,6             
I. PŠ               
X. AUT III.  1            

TriedaRKSRKSRKHRSORGZRGZ/SJRGZ/VURKSRKS/FRKS/GRKS/IRKS/IRKS/PVRKS/RKSRKS/SJ
I. A               
I. ŠMŠ               
II. A               
II. PŠ               
II. ŠMŠ               
III. ŠMŠ               
IX. AUT II.               
V. A               
VI. B               
VIII. AUT I.               
VII. C               
III. A               
IV. A               
I. PŠ               
X. AUT III.               

TriedaRSZRSZ/EVRPESjSJLSLJ/BSLJ/FSLJ/CHSJ/SPSJ/VECSJ/VSprSCHSSEETSV
I. A    1,6      1   
I. ŠMŠ               
II. A    3,75      1   
II. PŠ    2,2      1   
II. ŠMŠ               
III. ŠMŠ               
IX. AUT II.    1,4      1   
V. A    2,1      1   
VI. B    1,4      1   
VIII. AUT I.    2      1   
VII. C1,25          1   
III. A    1,89      1   
IV. A    2,57      1,86   
I. PŠ    2,5      1   
X. AUT III.    2      1   

TriedaTEVUSUUSU/EVVUVu/VVEUVLAVLA/BVLA/DVLA/DVLA/GVLA/VVLA/ONVL/OVVKM
I. A      1,6        
I. ŠMŠ               
II. A      2        
II. PŠ               
II. ŠMŠ               
III. ŠMŠ               
IX. AUT II.   1,25  1        
V. A               
VI. B   1           
VIII. AUT I.   2  1        
VII. C   1,25           
III. A   1           
IV. A      2        
I. PŠ               
X. AUT III.               

TriedaVKVVNVYVZTVZVZ
I. A      
I. ŠMŠ      
II. A      
II. PŠ      
II. ŠMŠ      
III. ŠMŠ      
IX. AUT II.      
V. A      
VI. B      
VIII. AUT I.      
VII. C      
III. A      
IV. A      
I. PŠ      
X. AUT III.      

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I. A8800
I. ŠMŠ5005
II. A6240
II. PŠ5500
II. ŠMŠ4004
III. ŠMŠ7007
IX. AUT II.5500
V. A81000
VI. B5500
VIII. AUT I.4400
VII. C4500
III. A9900
IV. A7700
I. PŠ4400
X. AUT III.4400

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I. A865682,0065281,5040,50
I. ŠMŠ500,0000,0000,00
II. A6684114,00684114,0000,00
II. PŠ518236,4018236,4000,00
II. ŠMŠ400,0000,0000,00
III. ŠMŠ700,0000,0000,00
IX. AUT II.523446,8023446,8000,00
V. A8960104,53942102,53182,00
VI. B528957,8028957,8000,00
VIII. AUT I.430977,2530977,2500,00
VII. C415030,0015030,0000,00
III. A91040115,561040115,5600,00
IV. A71120160,00739105,5738154,43
I. PŠ426867,0026867,0000,00
X. AUT III.413734,2513734,2500,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku0011001115
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2019/2020, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Aktívny šport7 Bc. Arnošt Daum
Anglický jazyk5 Mgr. Andrea Šlahorová
Dramatický krúžok5 Mgr. Daniela Klimeková
Jógový krúžok5 Erika Rybnikárová
Múdre hlávky4 PhDr. Vlasta Cigánková
Počítačový krúžok4 Mgr. Ján Vdoviak
Pohybový krúžok5 Mgr. Lýdia Kovaříková
Poľovníctvo a ochrana prírody5 Viera Bakošová
Šikovné rúčky5 Mgr. Monika Kutláková
Šikovné ruky5 Ing. Jana Londáková
Šikovníček5 Mgr. Alica Gabrižová
Športový krúžok7 Marián Gašo
Športový krúžok I.4 Mgr. Jana Kleščinská
Tvorivé dielne0 Mgr. Oľga Nemcová
Tvorivé dielne5 Barbora Vallová
Tvorivé dielne5 Mgr. Ingrida Konečná
Tvorivé hry5 Mgr. Janka Petrášová
Veselý jazýček5 Mgr. Gabriela Barszczová
Z každého rožka troška5 Ľubica Boorová

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Záver

Vypracoval: Mgr.Dagmar Líšková Zemanová

V Myjave, 23. novembra 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Myjava
    90701 Myjava, Továrenská 63/1
  • 0346212895, 0346540513, 0911648096

Fotogaléria