Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školySpojená škola, Továrenská 63/1, Myjava
Adresa školyTovárenská 63/1, Myjava
Telefón0346212895, 0911648096
E-mailszsmyjava@gmail.com
WWW stránkaszsmyjava.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr.Dagmar Líšková Zemanová   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 105

Počet tried: 18

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried0210011117
počet žiakov111713838481183
z toho ŠVVP111713838481183
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAJBIODEJDPVETVFYZGEGHUVCHEIFVIFVILS/IMATM/IMAT/INF
I. ŠMŠ               
II.PŠ   1   1,2    1,4  
II.ŠMŠ               
III. ŠMŠ               
IX.trieda AUT 2       1    1  
Prípr. a 4.       1    2,14  
VIII.trieda AUT 1       2    2,5  
XI. trieda               
XII. trieda               
XIII. trieda               
III.trieda       1  2,33 1,88  
VII.trieda       1,86  1 2,5  
II.trieda       1    2,11  
IV.trieda 2,332,33  22,331  1,67 2,11  
I.PŠ   1,86   1,57    2,29  
X.trieda AUT III. 1,51,5  1,511,25  1 2  
VI.trieda 2,12  1,62,21,182 1,64 2  
V.trieda  1,83,2  32,61 21,6 1,83  

TriedaNBVOBNOvPPAPMFPVPVV/PVVPV/SPPJVRDVRGZRGPRGPRKSRKS
I. ŠMŠ               
II.PŠ   1,21   11     
II.ŠMŠ               
III. ŠMŠ               
IX.trieda AUT 2     1     1  1
Prípr. a 4.     1,14    2  2 
VIII.trieda AUT 1     1,75     2,5  2,25
XI. trieda               
XII. trieda               
XIII. trieda               
III.trieda     1         
VII.trieda     2    2,33  2,67 
II.trieda     1,22         
IV.trieda 1,67   1,33         
I.PŠ   2,141,71   1,571,29     
X.trieda AUT III. 1,5   1,25        1,5
VI.trieda 1,4   1,18       1 
V.trieda  1,4   1,33         

TriedaRKSRKSRKHRSORGZRGZ/SJRGZ/VURKSRKS/FRKS/GRKS/IRKS/IRKS/PVRKS/RKSRKS/SJ
I. ŠMŠ               
II.PŠ               
II.ŠMŠ               
III. ŠMŠ               
IX.trieda AUT 2               
Prípr. a 4.               
VIII.trieda AUT 1               
XI. trieda               
XII. trieda               
XIII. trieda               
III.trieda               
VII.trieda   2           
II.trieda               
IV.trieda               
I.PŠ               
X.trieda AUT III.               
VI.trieda               
V.trieda 2              

TriedaRSZRSZ/EVRPESjSJLSLJ/BSLJ/FSLJ/CHSJ/SPSJ/VECSJ/VSprSCHSSEETSV
I. ŠMŠ               
II.PŠ  1,2 1,6      11 1
II.ŠMŠ               
III. ŠMŠ               
IX.trieda AUT 2    1      1  1
Prípr. a 4.    2,8      1  1
VIII.trieda AUT 1    2,5      1  2,5
XI. trieda               
XII. trieda               
XIII. trieda               
III.trieda    2,13      1  1
VII.trieda    3      1  1,33
II.trieda    2,78      1   
IV.trieda    2,33      2   
I.PŠ  1,86 2,29      11,71 1,86
X.trieda AUT III.    1,33      1   
VI.trieda    2,09      1  1
V.trieda     2,17      1 31

TriedaTEVUSUUSU/EVVUVu/VVEUVLAVLA/BVLA/DVLA/DVLA/GVLA/VVLA/ONVL/OVVKM
I. ŠMŠ               
II.PŠ              1
II.ŠMŠ               
III. ŠMŠ               
IX.trieda AUT 2   1  1        
Prípr. a 4.   1  2,4        
VIII.trieda AUT 1   1,5           
XI. trieda               
XII. trieda               
XIII. trieda               
III.trieda   1,2  2,67        
VII.trieda   2           
II.trieda1  1,11           
IV.trieda1,11     2        
I.PŠ              1,57
X.trieda AUT III.      1        
VI.trieda   1           
V.trieda    2           

TriedaVKVVNVYVZTVZVZ
I. ŠMŠ      
II.PŠ  1,8 1,4 
II.ŠMŠ      
III. ŠMŠ      
IX.trieda AUT 2  1   
Prípr. a 4.  1   
VIII.trieda AUT 1  2,25   
XI. trieda      
XII. trieda      
XIII. trieda      
III.trieda  1   
VII.trieda  22,25  
II.trieda  1   
IV.trieda  1,11   
I.PŠ  1,71 1,43 
X.trieda AUT III.  1,251  
VI.trieda  1,09   
V.trieda   1   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I. ŠMŠ5005
II.PŠ5500
II.ŠMŠ4004
III. ŠMŠ100010
IX.trieda AUT 24400
Prípr. a 4.7610
VIII.trieda AUT 14400
XI. trieda0000
XII. trieda0000
XIII. trieda0000
III.trieda8710
VII.trieda7610
II.trieda9720
IV.trieda9900
I.PŠ7700
X.trieda AUT III.4400
VI.trieda91100
V.trieda 7421

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I. ŠMŠ500,0000,0000,00
II.PŠ5629125,80629125,8000,00
II.ŠMŠ400,0000,0000,00
III. ŠMŠ1000,0000,0000,00
IX.trieda AUT 2434085,0034085,0000,00
Prípr. a 4.7780119,00780119,0000,00
VIII.trieda AUT 14414103,50414103,5000,00
XI. trieda000,0000,0000,00
XII. trieda000,0000,0000,00
XIII. trieda000,0000,0000,00
III.trieda8933122,86933122,8600,00
VII.trieda731044,2931044,2900,00
II.trieda91602178,001602178,0000,00
IV.trieda91589176,561327147,4426229,11
I.PŠ743962,7143962,7100,00
X.trieda AUT III.434385,7534385,7500,00
VI.trieda91840167,271839167,1810,09
V.trieda 7607101,1759999,8381,33

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku0210011117
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2018/2019 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2018/2019, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Dramatický krúžok4 Mgr. Daniela Klimeková
Hudobno- pohybový5 Mgr. Elena Harušťáková
Jógový krúžok5 Erika Rybnikárová
Múdre hlávky6 PhDr. Vlasta Cigánková
Plavecko- turistický5 Barbora Vallová
Počítačový krúžok5 Mgr. Ján Vdoviak
Pohybový krúžok5 Mgr. Lýdia Kovaříková
Poľovníctvo a ochrana prírody5 Viera Bakošová
Šikovné ruky4 Mgr. Monika Kutláková
Šikovné ruky5 Mgr. Zdenka Korych Pobočíková
Šikovníček4 Mgr. Alica Gabrižová
Športový4 Mgr. Jana Kleščinská
Turisticko- plavecký4 Marián Gašo
Tvorivé dielne0 Mgr. Oľga Nemcová
Tvorivé dielne5 Mgr. Ingrida Konečná
Tvorivé hry5 Mgr. Janka Petrášová
Veselý jazýček4 Mgr. Gabriela Barszczová
Z každého rožka troška 5 Ľubica Boorová

Záver

Vypracoval: Mgr.Dagmar Líšková Zemanová

V Myjave, 14. októbra 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Myjava
    90701 Myjava, Továrenská 63/1
  • 0346212895, 0346540513, 0911648096

Fotogaléria