• Oznam pre rodičov

  Od 14.6.2021 sa na základe rozhodnutia UVZ SR  nevyžaduje od rodičov detí negatívny test na COVID -19. Povinnosťou zostáva však, že rodič musí odovzdať rodič triednemu učiteľovi Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.  

  Čestné vyhlásenie- tlačivo: cestne_prehlasenie_14.6.2021.docx​​​​​​​

 • Astro show

  7. 6. 2021 sme navštívili Prenosné planetárium, ktoré bolo postavené v CVČ v Myjave. Týmto chceme poďakovať CVČ za prepožičanie priestorov k premietaniu filmov Príroda a zvieratká, Prieskum planét s mimozenšťanom, Podmorský svet a kolobeh vody .

 • Deň detí

  1. 6. 2021 sme v škole oslávili deň našich detí, aby vedeli že sme na nich nezabudli a že ich máme radi. 

 • O r g a n i z á c i a prijímacieho konania do Praktickej školy Myjava

  Organizácia prijímacieho konania do Praktickej školy Myjava,

  ktoré   sa   bude konať       v  prvom termíne       v piatok   7. mája  2021

                                                druhom termíne v pondelok  10. mája 2021

  v Spojenej škole, Továrenská 63/1 Myjava 907 01

   

    

   

   

   

    Priebeh prijímacieho konania :       -     krátky pohovor so žiakom                                                                                 

                                                              -    posúdenie zdravotného stavu žiaka /na základe prihláškového materiálu/   

                                                              -    posúdenie doterajších výchovno - vzdelávacích výsledkov žiaka

  Na základe zhodnotenia uvedených kritérií prijímacia komisia posúdi predpoklady žiakov pre prípravu vo zvolenom učebnom odbore a navrhne riaditeľke školy prijať, prípadne neprijať uchádzača  o štúdium.

   

  Plán priebehu prijímacieho konania

  7. mája 2021  - piatok (prvý termín)                                             10. mája  2021 – pondelok    (druhý termín)   

  8.15 h    privítanie žiakov a rodičov                                               9.15 h    privítanie žiakov a rodičov

                úvodné informácie k prijímaciemu konaniu                                   úvodné informácie k prijímaciemu konaniu

                zistenie prítomnosti žiakov                                                             zistenie prítomnosti žiakov

  8.45 h    pohovor so žiakmi a posúdenie                                         9.45 h    pohovor so žiakmi a posúdenie

                prihláškových  materiálov                                                                  prihláškových materiálov

  12.00 h  zasadnutie prijímacej komisie                                         12.00 h   zasadnutie prijímacej komisie

   

  O práci prijímacej komisie sa  budú viesť písomné záznamy, ktoré budú súčasťou podkladov pre prijatie žiakov. O   výsledkoch   prijímacieho  konania   budú  zákonní  zástupcovia   žiakov i  školy  informovaní    písomným rozhodnutím.

  Zápis žiakov sa uskutoční v pondelok 10. mája 2021 v čase  8.00.-14.00.h

     1. prijímacej komisie

                                                                

   

  Predseda : Mgr. Dagmar Líšková Zemanová

  Členovia :  Mgr. Vladimíra Gálová ,  Mgr. Natália Poláčková                               

   

   

   

                                                                                                                           Mgr. Dagmar Líšková Zemanová

                                                                                                                                    riaditeľka Spojenej školy

   

 • Oznam o prijímaní detí do materskej školy

  Spojená škola, Továrenská 63/1, 907 01 Myjava

  Špeciálna materská  škola. 

   

   

  Vzdelávanie pokračuje i v  novom školskom roku 2021/2022

  od 01.septembra 2021 – formou poldennej prevádzky

   

  Spôsob prijímania detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky č. 308/2009 Z. z..

  Do škôlky sú prijímané len  deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

  a) deti s mentálnym postihnutím,

   b) deti  s narušenou komunikačnou schopnosťou,

   c) deti so sluchovým postihnutím,

   d) deti so zrakovým postihnutím,

   f) deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými

       poruchami,

   g) deti choré a zdravotne oslabené,

   h) deti hluchoslepé,

    i) deti  s viacnásobným postihnutím,

    j) deti  s poruchami správania.  

   

  Termín a miesto podávania žiadostí o prijatie dieťaťa:

   Spravidla od 1. apríla  do 31. augusta 2021 na  adresu Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava 907 01,  organizačná zložka Špeciálna materská škola- zástupkyňa riaditeľky školy .

  • Ak má zariadenie voľné miesto pre umiestnenie dieťaťa v materskej škole akceptuje prihlášku zákonného zástupcu prijatú priebežne v roku.
  • Podmienky prijatia dieťaťa do Špeciálnej materskej školy  pri Spojenej škole Myjava

  Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

  • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

  Náležitosti podávanej žiadosti o prijatie:  

  Riaditeľka  materskej školy postupuje pri prijímaní písomných žiadostí od zákonných zástupcov v zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z..

  Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj svoju žiadosť, napr. i rukou písanú.  

  • Ak zákonný zástupca predloží žiadosť o prijatie dieťaťa na inom tlačive a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast na osobitnom tlačive než na tom, ktoré má vypracované materská škola, je riaditeľka materskej školy povinná túto žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od zákonného zástupcu prevziať. 
  • Materská škola  má  vypracovaný svoj formulár prihlášky dieťaťa. Jeho súčasťou je  aj miesto, na ktoré potvrdzujú všeobecní lekári pre deti a dorast zdravotný stav dieťaťa.  (Zákonný zástupca si ho môže vyzdvihnúť na adrese škôlky). 
  • Do škôlky sú prijímané len  deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti  a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia Centra pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie a Centra špeciálno-pedagogického poradenstva.

    V Myjave dňa   1.4.2021                 

                                                                                   Mgr. Dagmar Líšková Zemanová

                                                                                                 riaditeľka školy

                                                            

  034/6212895

  Oznam_o_prijimani_deti_SMS__20212022.doc_x.docx

 • Oznam

  Od pondelka 3. mája 2021 bude škola fungovať podľa nových nariadení Ministerstva školstva pre okres v bordovej farbe, viď obrázok

  Tlačivo o bezinfekčnosti k stiahnutiu:

  Vyhlasenie_3.5.2021.docx​​​​​​​

 • Deň Zeme

  Aj my sme si tento rok pripomenuli Deň Zeme aktívne, vyčistili sme okolie našej školy a skrášlili tak prostredie okolo našej školy.

 • Nástup do školy

  Milí rodičia,

  od 12. 04. 2021 sa začína opäť prezenčné vyučovanie vo všetkých organizačných zložkách - ŠMŠ,  ŠZŠ a PŠ. Je potrebné, aby boli rodičia pretestovaní, deti ak chcú, môžu sa negatívnym testom preukázať tiež, ale nie je to zo zákona vyžadované. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu, školský klub detí od 6.00 do 16.00 hod. Stravovanie je zabezpečené - je nutné, aby ste prihlásili deti na obedy, vyžaduje to vedúca školskej jedálne. Rodičia musia predložiť čestné vyhlásenie príloha 11a.

  11a__pre_rodicov.docx

  Testovanie v Myjave je realizované spôsobom známym z predošlých týždňov, a to nasledovne:štadión Spartaka Myjava - piatok 9. 4. 2021 od 10.00 do 20.00 h, sobota 10. 4. 2021 od 8.00 do 13.00 h (prestávka v piatok od 12.00 do 13.00 h a od 18.00 do 18.30 h)Kultúrny dom Samka Dudíka, Myjava - piatok 9. 4. 2021 od 15.00 do 20.00 h, sobota 10. 4. 2021 - od 8.00 do 13.00 h (prestávka v piatok od 18.00 do 18.30 h)Stredná priemyselná škola Myjava - piatok 9. 4. 2021 od 15.00 do 20.00 h, sobota 10. 4. 2021 od 8.00 do 13.00 h (prestávka v piatok od 18.00 do 18.30 h)Centrum voľného času Myjava - piatok 9. 4. 2021 od 15.00 do 20.00 h, sobota 10. 4. 2021 od 8.00 do 13.00 h (prestávka v piatok od 18.00 do 18.30 h)Nemocnica s poliklinikou Myjava - len na základe objednania sa cez stránku https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

 • Oznam

  Milí rodičia, žiaci od zajtra, 7. 4. 2021 do školy nenastupujú, vyučovanie zostáva ako doposiaľ, dištančnou formou, v škole môžu byť len žiaci rodičov z kritickej  infraštruktúry. 

  Tí, ktorí ste sa boli testovať, od 1. 4. 2021, potvrdenie vám platí do 11. 4. 2021.

 • Svetový deň povedomia o autizme

  Aj keď nemôžeme byť s Vami, nezabudli sme a myslíme na Vás. 

  ZDIEĽAME DOMA.

 • 2. apríl -Svetový deň povedomia o autizme

   

  Ak ste stretli jedného človeka s autizmom, stretli ste jedného človeka s autizmom.

                                                                                                      Dr. Stephen Shore

     Tento rok si 2. apríla 2021 pripomíname už 14. ročník Svetového dňa povedomia o autizme. Nielen tento deň je dňom, kedy chceme upozorniť na viac ako 70 miliónov ľudí na celom svete, ktorých sa táto diagnóza týka a ktorá odráža zložitosť a jedinečnosť autistického spektra. Autizmus pochádza z gréckeho „autos“, čo znamená sám. Niekde som čítala, že rodina dieťaťa s autizmom žije v izolovanosti každý deň. Autizmus totiž ovplyvňuje všetky sféry osobnosti. Ovplyvňuje oblasť komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Človek s autizmom žije vo vlastnom svete, nášmu svetu nerozumie. V súčasnej pandemickej dobe, keď je to pre nás všetkých nesmierne ťažké, pretože sa nemôžeme stretávať s blízkymi, priateľmi, dokonca ani s rodinnými príslušníkmi, je to pre rodiny detí s autizmom o to zložitejšie. Pandémia koronavírusu je k nim obzvlášť tvrdá. Mnohé služby a centrá pomoci sa uzavreli a neustále sa meniace pokyny a obmedzenia môžu byť pre autistov s vysokými potrebami podpory mätúce na porozumenie a mimoriadne ťažké na implementáciu.

       Tento deň je dňom kedy si môžeme uvedomiť, že okolo nás žijú ľudia a rodiny, ktorých život výrazne ovplyvnila táto diagnóza. Je to deň, kedy každý z nás môže niečo urobiť pre porozumenie a podporu rodín detí s autizmom. Možno tým, že budeme zdieľať informácie online. Pretože napriek tomu, že v dnešnej dobe, keď má prístup k informáciám takmer každý, stále existuje veľa ľudí, ktorí o autizme nevedia, lebo sa ich bytostne nedotýka, alebo majú iba kusé informácie. A možno aj tým, že sa môžeme zapojiť do rôznych združení, komunít či akýchkoľvek aktivít naplánovaných na tento deň. Aj keď je to v súčasnosti veľmi ťažké, vyjadrime podporu  tým, že sa „označíme modrou farbou“, ktorá je symbolom komunikácie a takto autizmu venujeme aspoň myšlienku.

       Svetový deň povedomia o autizme je ideálnym dňom na to, aby sme sa spoznali s novými priateľmi, rodinami, v  ktorých ďalším členom je autizmus. Ak môžeme, zdieľajme s nimi radosti i starosti a uľahčime im každodenný rutinný kolotoč. Pretože kto nezažil, ťažko pochopí. A verím, že my pochopiť vieme.

  Mgr. Gabriela Barszczová

 • OZNAM

  Vzhľadom na rozhodnutie RÚVZ v Trenčíne pre okres Myjava sa prezenčné vzdelávanie žiakov našej Spojenej školy a jej všetkých organizačných zložiek (ŠMŠ, ŠZŠ a PŠ ) v týždni od 15. 3. 2021 nepovoľuje. Vyučovanie v škole neprebieha, nie je v prevádzke ani školský klub.

  Vzdelávanie žiakov Spojenej školy bude aj naďalej pokračovať dištančným spôsobom, všetky informácie Vám poskytnú Vaši triedni učitelia.  Do školy budú môcť prísť iba deti, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre, jedná sa o deti  zdravotníckych pracovníkov,  zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti, zamestnancov spadajúcich pod systém základných záchranných zložiek (integrovaný záchranný systém) a bezpečnostných zložiek. Pri vstupe do budovy predložia čestné vyhlásenia a rodičia musia mať negatívny test, či potvrdenie o prekonaní COVIDU alebo o potvrdenie o očkovaní. Škola bude otvorená od 6.00 hod do 15.00 hod.  len do štvrtka, 18.03.2021, v piatok, dňa 19.3.2021 sa z technických príčin budova uzatvára z dôvodu opráv a revízie.  

  Centrum  špeciálno-pedagogického poradenstva bude fungovať. Klienti budú objednávaní podľa potreby.

 • Nový oznam

  Vážení rodičia, vzhľadom k tomu, že nemáme zabezpečené obedy, nemôže fungovať školský klub detí .V prípade ak máte problém s vyzdvihnutím detí po vyučovaní, kontaktujte prosím individuálne riaditeľku školy. Ranná družina od 6.00 - do 8.00 hod. funguje.

 • Oznam

  Milí rodičia, od pondelka, 8.3.2021, bude prebiehať prezenčné vyučovanie všetkých žiakov našej školy ( ŠMŠ, ŠZŠ i  PŠ).  Rovnako bude v prevádzke i ŠKD (06:00-15:30), ale stravovanie nebude zabezpečené, prosíme o zabezpečenie stravy, pribaliť viac jedla. (Školská jedáleň je zatvorená).

  Špeciálna materská škola v budove ŠZŠ je zatvorená do 12.3.2021 - sledujte stránku školy. Špeciálna materská škola  na Hoštákoch je od 8.3.2021  otvorená a deti majú i stravu. 

  Podmienky nástupu pre žiakov:-vyplnené čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka pozor je opäť nové, máte ho v prílohe -platný negatívny test COVID-19 (nie starší ako 7 dní) aspoň jedného zákonného zástupcu alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia nie staršie ako 3   mesiace, resp. potvrdenie o očkovaní proti Covid-19 po poskytnutí druhej vakcinačnej dávky. Pre kapacitné zvládnutie otestovania zamestnancov a rodičov detí budú v Myjave v dňoch 5.3. a 6.3. 2021 otvorené tieto miesta: v Kultúrnom dome Samka Dudíka ( piatok od 15.00 do 20.00 a v sobotu od 8.00 do 13.00 hod) v telocvični Stredná priemyselná škola SPŠ ( piatok od 15.00 do 20.00 a v sobotu od 8.00 do 13.00  hod) Centrum voľného času CVČ ( sobotu od 8.00 do 13.00hod) na štadióne Spartaka Myjava (v piatok od 10.00 do 12.00 13.00 - 20.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 13.00hod) možnosť otestovať sa je aj v NsP Myjava, pozor !!!! len objednávky online v piatok  od 8.00 do 16.30 hod. a sobotu  od 8.00 do 16.30 hod. Odkaz na rezerváciu testovania v nemocnici: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti:

  rodič žiaka: Cestne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_od_8.3.2021.docx

  plnoletý žiak: Plnolety_ziak_(2).docx​​​​​​​


 • Oznam

  Vážení rodičia,

  na základne nových skutočností týkajúcich sa nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie v Myjave bude škola od 1. 3. do odvolania zatvorená. Pre žiakov bude v tomto období zabezpečený výchovno-vzdelávací proces dištančnou formou.

  O prípadných zmenách termínu znovuotvorenia vás budeme informovať na internetovej stránke školy.

 • Oznam

  Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od pondelka, 22.02.2021,  sa na našej škole plánuje  prezenčné vyučovanie všetkých žiakov (ŠMŠ, ŠZŠ, PŠ ), avšak za  za prísnych hygienických opatrení . Treba však brať na vedomie fakt, že výsledky regiónu môžu byť horšie a zmení sa farba COVID semafóru, sledujte preto stránku školy.

  Vyučovanie bude prebiehať v bežnom režime podľa rozvrhu hodín, školský klub od 6.00 - 15.30 hod. Obedy je potrebné aby si každý rodič prihlásil vedúcej školskej jedálne 034/6965404.

  Tlačivá na stiahnutie

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti:

  pre plnoletého žiaka- Plnolety_ziak(1).docx​​​​​​​

  pre rodiča žiaka- Rodic_sam_test_povinne(1).docx

  pre rodiča a žiaka- Rodic_a_dieta_obaja__test(1).docx​​​​​​​ • Oznam

  Pripravených  bude 5 odberných miest  pre všetkých rodičov detí, ktoré od pondelka, 22.2.2021, budú chcieť do škôl či škôlky chodiť. Bude podmienkou test aspoň jedného z rodičov, ale nie je problém pretestovať každého, čo s deťmi žije v spoločnej domácnosti. Výnimku majú len tí, čo COVID prekonali v posledných 3 mesiacoch, žiadne iné sa nebudú akceptovať. Bližšie informácie o otvorení našej školy doplníme v piatok, 19. 2. 2021, podľa aktuálneho stavu.

  Odberové miesta v Myjave počas 19. a 20. februára 2021:

  Štadión

  piatok: 10.00-12.00, 13.00-20.00

  sobota: 8.00-13.00

  Kultúrny dom

  piatok: 15.00-20.00

  sobota: 8.00-13.00

  SPŠ

  piatok: 15.00-20.00

  sobota: 8.00-13.00

  CVČ

  sobota: 8.00-13.00

  Nemocnica*

       piatok: 8.00-16.30

       sobota: 8.00-16.30

  *pri testovaní v nemocnici je potrebná registrácia na https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

 • Jarné prázdniny

  Od 15. 02.- do 19. 02. 2021 budú mať žiaci Spojenej školy jarné prázdniny.

  V tomto období bude v priestoroch školy realizovaná jarná škola. Strava pre žiakov školského klubu je

  zabezpečená. 

  Aspoň jeden s rodičov žiakov, ktorí budú navštevovať jarnú školu, musí byť otestovaný (môže sa dať otestovať s

  rodičom aj žiak) v dňoch 12. 02. a 13. 02. 2021. 

  Organizácia testovania antigénovými testami na Myjave:

  • Štadión Spartaka  Myjava
   • Piatok 12.2. 10,00 – 20,00 hod (12.00-13.00 prestávka)
   • Sobota 13.2. 08,00 – 13,00 hod.
  • Kultúrny dom
   • Piatok 12.2. 15,00 – 20,00 hod.
   • Sobota 13.2. 08,00 – 13,00 hod.
  • Stredná priemyselná škola
   • Piatok 12.2. 15,00 – 20,00 hod.
   • Sobota 13.2. 08,00 – 13,00 hod.

  Testovanie bude zabezpečené i na pracovisku Nemocnice s poliklinikou Myjava piatok i sobotu od 08,00 do 16,30 hod.

 • Podmienky nástupu detí do školy

  Testovanie

  Pripravené budú 3 odberné miesta pre všetkých rodičov detí, ktoré od pondelka budú chcieť do škôl či škôlky chodiť. Bude podmienkou test aspoň jedného z rodičov, ale nie je problém pretestovať každého, čo s deťmi žije v spoločnej domácnosti. Výnimku majú len tí, čo COVID prekonali v posledných 3 mesiacoch, žiadne iné sa nebudú akceptovať.

  Pre kapacitné zvládnutie otestovania  rodičov detí budú v Myjave v piatok 5. februára a v sobotu 6. februára 2021 otvorené 4 odberové miesta: v KD Samka Dudíka ( piatok od 13.00 do 19.00 a v sobotu od 8.00 do 13.00hod), v telocvični SPŠ ( piatok od 13.00 do 19.00 a v sobotu od 8.00 do 13.00 hod), na štadióne Spartaka Myjava (v piatok od 10.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 13.00hod,) možnosť otestovať sa je aj v NsP Myjava v piatok od 10.30 do 14.30 a v sobotu od 8.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00h.

  Možno sa otestovať aj na iných miestach, t.z.v. MOM mimo mestom vyhradených na účel nástupu do školy.

  V pondelok, 8.2.2021, pri nástupe, sa treba preukázať pri vstupe do budovy školy platným certifikátom.  Aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa. Bez testu rodiča  nesmie byť dieťa pustené. Pozor, platí len testovanie od 05.02. 2021  a stačí na celý týždeň !

  Bez aktuálneho testu nesmie nikto vstúpiť do budovy školy ! Bolo by vhodné, ak by sa dali  otestovať aj deti spolu s rodičmi, ale pre deti to nie je povinné. Iba pre rodičov.  

  Vyučovanie bude prebiehať v bežnom režime podľa rozvrhu hodín, školský klub od 6.00 - 15.30 hod. Obedy je potrebné každý rodič si prihlásiť vedúcej školskej jedálne 034/6965404.

  Materiály na stiahnutie:

  1. Ak má test len rodič- Rodic_sam_test_povinne.docx

  2. Ak má test aj dieťa- vyhlásenie rodič aj dieťa- Rodic_a_dieta_obaja__test.docx

  3. Ak je plnoletý žiak- pre Praktickú školu-Plnolety_ziak.docx

  4. Informácie pre dotknuté osoby- Informacie_pre_dotknute_osoby.docx​​​​​​​

 • Aktuálne

  Vážení rodičia, na základe najnovších informácií ministra školstva Vám oznamujeme, že od pondelka, 08.02.2021, sa na našej škole obnoví prezenčné vyučovanie všetkých žiakov (ŠMŠ, ŠZŠ, PŠ ), avšak za  prísnych hygienických opatrení .

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Myjava
  90701 Myjava, Továrenská 63/1
 • 0346212895, 0346540513, 0911648096

Fotogaléria