• Milí žiaci,

  prajeme vám dni plné slnka, oddychu a prázdninovej pohody.

 • OZNAM

  Poradňa pri CŠPP bude čerpať dovolenku od 13. 7. 2020 do 31. 7. 2020. V prípade vážneho dôvodu nás kontaktujte na tel. čísle školy.

   

 • OZNAM

  Vážení rodičia,  v piatok 26.06.2020 a v utorok 30.06.2020 bude v našej škole vyučovanie prebiehať len do 12.00. Obedy majú stravníci zabezpečené, ale školský klub fungovať nebude. Ďakujem Vám za pochopenie.

  riaditeľka školy Mgr. Dagmar Líšková Zemanová

 • Otvorenie praktickej školy

  Od 22. 06. 2020 od 7.30 do 12.00 hod. sa začína prezenčné vzdelávanie v Praktickej škole.

  Žiaci Praktickej školy nastúpia na vzdelávanie v budove Spojenej školy, kde im bude poskytnuté vzdelávanie.

  riaditeľka školy Mgr. Dagmar Líšková Zemanová

 • Najvzornejší žiak vzdelávaný dištančnou formou učenia

  Keďže nás korona-vírus "prinútil" opustiť lavice školy, žiaci nestratili záujem o učenie, vypracovávali pracovné listy, riešili úlohy, ktoré sme im posielali buď osobne alebo e-mailovou poštou. Rodičia žiakov sa zapájali do vyučovacieho procesu spolu s deťmi, tlačili im materiály, pomáhali pri plnení úloh. Preto sa chceme poďakovať všetkým žiakom a tiež rodičom žiakov za vzornú a zodpovednú prácu pri dištančnom vyučovaní aj napriek veľmi ťažkým podmienkam. Špeciálne chceme vyzdvihnúť prácu našeho žiaka- Samka Hutyru, ktorý je žiakom 3. ročníka.

 • OZNAM O OTVORENÍ CŠPP V OBMEDZENOM REŽIME

  Od 01.06.2020 bude fungovať CŠPP pri SŠ v Myjave v obmedzenom režime.

  Priama odborná činnosť bude realizovaná s klientmi iba v urgentných prípadoch za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení. Ostatná starostlivosť o klientov zariadenia bude naďalej poskytovaná online a telefonicky. CŠPP naďalej ostáva uzatvorené pre verejnosť, zákaz návštev a pohybu cudzích osôb v priestoroch.       

  Za urgentné prípady sa podľa usmernenia k prevádzke poradenských zariadení na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR považuje:

  • za urgentnú starostlivosť poskytnutú klientovi formou osobného kontaktu v poradenskom zariadení sa považuje starostlivosť v takej situácii, ktorej odloženie riešenia alebo riešenie inou, alternatívnou formou, by malo za následok výrazné zhoršenie aktuálneho stavu, a tak bezprostredne negatívny dopad na jeho psychické zdravie, vývin a vzdelávanie,
  • v mimoriadnej epidemiologickej situácii, vzhľadom k možnému riziku ohrozenia zdravia všetkých zúčastnených, je potrebné osobný kontakt s klientom realizovať len v odôvodnených prípadoch,
  • urgentnosť prípadu je potrebné posúdiť ešte pred samotným osobným stretnutím s klientom (anamnéza od rodiča, dostupné doklady, dokumenty, správy z vyšetrení),
  • urgentnou starostlivosťou je aj poskytovanie individuálneho poradenstva a terapií v poradenskom zariadení, ako následnej odbornej starostlivosti klientom volajúcich a hľadajúcich pomoc na Linkách pomoci a podpory, kde im je poskytnutá len nevyhnutná krízová telefonická alebo online pomoc,
  • kritérium urgentnosti je potrebné posudzovať prioritne vo vzťahu k potrebám klienta, nie vo vzťahu k potrebám iným (škola, úrad...),
  • pri urgentnej starostlivosti v poradenských zariadeniach vnímame ako prioritné: 1. potrebu dieťaťa, 2. jeho zdravie, 3. zdravie odborného zamestnanca.
    

  Protiepidemiologické opatrenia poradne vzhľadom ku klientom:

  • Pri vstupe do miestnosti potrebné vyplniť Čestné prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave seba a dieťaťa (možné stiahnuť aj tu XXxxxx)
  • vstup do poradenského zariadenia len s prekrytím horných dýchacích ciest (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
  • dezinfekcia rúk alebo poskytnutie jednorazových rukavíc pri vstupe do prevádzky,
  • minimálne 2m odstupy medzi osobami v prevádzke,
  • vstup max. 1 klient na 15m2 z rozlohy prevádzky, táto povinnosť sa nevzťahuje na deti.

   

  Otváracie hodiny: od 12:00 do 16:00 (možné navštíviť až po telefonickom dohodnutí termínu!!).

  Cestne_vyhlasenie_vzor.docx​​​​​​​

 • Dôležitý oznam!

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  na základe usmernenia MŠ  v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 vám vedenie školy oznamuje, že vyučovanie sa začína od 1.6.2020.  Do školy nastupujú deti Špeciálnej materskej školy a všetky ročníky Špeciálnej základnej  školy.

  Žiaci, ktorí navštevujú Praktickú školu sa vyučujú naďalej v domácom prostredí dištančne prostredníctvom svojich triednych učiteliek.

  V nasledujúcom dokumente Vám poskytujeme potrebné informácie týkajúce sa organizácie vyučovania v mesiaci jún 2020. 

  Zároveň vás upozorňujeme na nutnosť vypísania nasledujúceho čestného vyhlásenia,  ktoré je pri nástupe do školy počas mimoriadnej situácie potrebné priniesť, a bez ktorého nebude možné vaše dieťa prijať do školy.

 • HODNOTENIE ŽIAKOV V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

  Vážení rodičia, milí žiaci,
  na základe usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie
  spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 Vám vedenie školy

  o z n a m u j e

  N E H O D N O T E N I E tých predmetov, ktoré pôvodne boli hodnotené, avšak
  podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu

  kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.

  • Organizačná zložka: Špeciálna základná škola


  V triedach A variantu  podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou v týchto predmetoch:

  1.stupeň ŠZŠ:

  • telesná výchova,
  • hudobná výchova,
  • výtvarná výchova,
  • pracovné vyučovanie,


  2.stupeň ŠZŠ:

  • telesná výchova,
  • hudobná výchova,
  • výtvarná výchova,
  • pracovné vyučovanie,
  • chémia,
  • dejepis.

   

  V triedach B variantu  podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou v týchto predmetoch:

  • pracovné vyučovanie,
  • hudobná výchova,
  • výtvarná výchova
  • telesná a športová výchova.
    

  V triedach C variantu  podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou v týchto predmetoch:

  • rozvíjanie sociálnych zručností,
  • informatika,
  • etická/náboženská výchova,
  • pracovné vyučovanie,
  • hudobná výchova,
  • výtvarná výchova,
  • zdravotná telesná výchova.

   

   

  PRAKTICKÁ ŠKOLA

  praktickej škole  podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele
  kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou v týchto predmetoch:

  • hudobná výchova,
  • telesná a športová výchova,
  • remeselné práce,
  • výroba keramiky.

   

 • Oznam k noseniu rúšok

  Vážení rodičia!

  Nosenie ochranných rúšok kvôli pandémií koronavírusu má od utorka (21. 4.) 00.00h svoje výnimky. Jednou z týchto výnimiek je oslobodenie osôb s poruchami autistického spektra od nosenia ochranných pomôcok, keďže ich nosenie môže byť pre nich veľmi nepríjemnou zmenou. Viac informácií nájdete na tejto webovej stránke:

  https://www.korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/04/Opatrenie_pre_nosenie_rusok.pdf

   

 • RADY K VZDELÁVANIU V OBDOBÍ MIMORIADNEJ SITUÁCIE

  Domáce vzdelávanie sa stalo neoddeliteľnou súčasťou týchto dní. Pre efektívne učenie doma možno využiť niekoľko zásad:

  • Situácia má byť pre dieťa príjemná- napr. vytvorením fyzického miesta, kde bude učenie prebiehať. 
  • Objasniť dieťaťu dopredu, čo sa bude diať- oboznámiť s aktuálnym rozvrhom, vysvetliť dieťaťu ako bude výuka prebiehať (odporúčam začať ľahkou úlohou, potom zložitejšou a ukončiť opäť ľahkou). 
  • Po dobrom výkone vždy odmeniť (úmerná námahe, ktorú muselo dieťa vynaložiť). 
  • Využívať silné stránky dieťaťa a tie pri práci a vyučovaní podporovať.
  • Opakovanie, jednotnosť a dôslednosť- sú kľúče k úspešnému zvládnutiu.

   

  Rodič:
  Pri práci s dieťaťom je vhodné keď rodič dieťa pozoruje a snaží sa mu v rámci možností umožniť pracovať samostatne. Inštrukcie dieťaťu je vhodné dávať verbálne, využívať jasné a jednoduché vety.

   

  Ďalej okrem verbálneho usmernenia dieťaťa je možné využívať:

  • Fyzický promt/ manipulácia - rodič robí celý pohyb alebo pohyby s dieťaťom. Odporúča sa na začiatku úlohy alebo pri činnosti, ktorá je pre dieťa náročná. Táto metóda od dieťaťa nevyžaduje veľkú snahu, ale môžete tak zabrániť dieťaťu, aby sa úlohe vyhlo alebo urobilo chybu hneď na začiatku úlohy.
  • Asistencia - rodič je vždy v prítomnosti dieťaťa, podáva mu pomôcky, prípadne pomáha dokončiť poslednú časť zadania. Vhodné najmä v situáciách, ak dieťa nechce zotrvať na mieste alebo odmieta samostatnú prácu.
  • Opakujúci sa postup - pre vytvorenie návyku/ posilnenie schopnosti dieťaťa vykonávať samostatne. Vhodné využívať pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú pravidelne. Celú činnosť rozdelíme do menších krokov a tento postup opakujeme pravidelne. Ak je to nevyhnutné po jednotlivých krokoch môžete dieťa odmeňovať alebo opravovať, aby si osvojilo správny spôsob. Po zafixovaní postupu môžeme rozširovať o nácvik ďalších činností/ spôsobov správania.
  • Povzbudenie - signály/ kľúče, ktoré povzbudzujú samostatnosť dieťaťa, napr. kývnutie hlavou, dotyk ruky dieťaťa, zmena tónu hlasu alebo rytmu reči, pomenovanie predmetu alebo čísla, či vyslovením prvej hlásky. Táto metóda býva efektívna, ak rodič povzbudzuje cielene a len v nevyhnutných situáciách.

   

  Aktuálne je avšak najpodstatnejší pozitívny prístup rodiča, trpezlivosť a konštruktívna konzultácia s vyučujúcimi.

 • ODKLAD ZAČIATKU PLNENIA POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

  V prípade, že dieťa má síce školský vek (do 31. 8. 2020 dovŕši vek 6 rokov),  ale nedosahuje ešte školskú zrelosť, je možné požiadať o odklad školskej dochádzky.

  Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú:

  • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a 

  • odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

  sa nebudú z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie pri zápise vyžadovať.

  Zákonný zástupca ich dodatočne doručí (najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania).

   

  Ak má rodič záujem o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky pre svoje dieťa, kontaktuje spádovú školu (pre intaktné deti) v mieste svojho bydliska a požiada riaditeľa spádovej základnej školy o odklad povinnej školskej dochádzky pre svoje dieťa.

   

 • Žiadosti o asistenta učiteľa

  Informácia ohľadom vyjadrenia sa CŠPP k žiadostiam o asistenta učiteľa pre ZZ žiakov na školský rok 2020/2021

  Prosíme školy, aby sa riadili pokynom MŠ VVaŠ SR pod číslom 2020/9190-2-A-1070, zo dňa 31.3.2020 (k nahliadnutiu TU List-Zber-udajov-k-asistentom-ucitela-pre-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim.pdf​​​​​​​ )

 • OZNAMY

  Usmernenie na hodnotenie žiakov

  Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

  Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava

  Na základe Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6. 4. 2020 riaditeľka školy oznamuje neklasifikovanie týchto predmetov v Špeciálnej základnej škole Myjava:

  Hudobná výchova

  Telesná a športová výchova

  Rozvíjanie sociálnych zručností

  Etická výchova

  Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6. 4. 2020 riaditeľka školy oznamuje neklasifikovanie týchto predmetov v Praktickej škole Myjava:

  Domáce práce a údržba domácnosti

  Pestovateľské práce

  Výtvarná výchova

  Hudobná výchova

  Telesná a športová výchova

  Výchova umením

  Rozvíjanie sociálnych zručností

  V Myjave 20. 4. 2020

                                                                         Mgr. Dagmar Líšková Zemanová

                                                                           riaditeľka školy

 • Školská zrelosť

  Čo všetko by mal ovládať budúci prvák?

  Skolska_zrelost.docx​​​​​​​

 • Super deti

  Naše deti sú úžasné... sú ako všetky ostatné, milé, hravé, veselé aj smutné...a práve im venujeme TOTO video :)

 • 2. apríl- Svetový deň povedomia o autizme

 • Rozvrh hodín pre žiakov v čase domáceho vzdelávania

  Rozvrh_hodin_pre_ziakov_v.docx​​​​​​​

 • Zvládanie stresu počas obdobia koronavírusu

  Je normálne byť behom krízovej situácie smutný, vystresovaný, zmetený, vydesený a naštvaný. Pomocou v takej situácii môže byť:

   

  1. Komunikácia

  Rozhovor, aj len telefonický, s ľuďmi ktorým veríme môže pomôcť. Kontaktujte svojich priateľov a rodinu.

   

  2. Zdravý životný štýl

  Ak musíte zostať doma, dodržiavajte zdravý životný štýl, ktorý zahŕňa:

   

  a. Dostatok spánku

   

  Dostatočný spánok je veľmi dôležitý. Ak máte nedostatok spánku, organizmus je unavený a ťažšie zvláda stresové situácie. Málo spánku, nervozita a veľa vnútorného stresu ovplyvňuje vaše konanie a rozhodovanie.  Dospelý človek by mal spať 6 až 8 hodín denne.

   

  b. Vhodné stravovanie

   

  Správny výber a konzumácia potravín pomáha nervovému systému. Dôležitá je pestrá a pravidelná strava.

   

  c. Pohyb

   

  Dostatočný pohyb a cvičenie odbúravajú stres. Ak pravidelne cvičíte, nepodporujte len fyzické, ale i duševné zdravie. Cvičiť a hýbať sa sa dá aj doma. Mnoho tipov na tieto cvičenia sa dá nájsť na internete. Môžete vyskúšať napríklad:

  • s nádychom zatlačiť hlavu dozadu do dlaní
  • s výdychom uvoľniť a predkloniť hlavu

  • nádych a s výdychom jemne natiahnuť hlavu do úklonu, nádychom vrátiť hlavu naspäť a výdychom na druhú stranu

  • krúženie hornými končatinami, jednou aj oboma, striedavo a protismerne (možnosť spojiť to so skákaním)

  • širší stoj rozkročný, pokrčiť kolená do polo sedu (ako na koni), chodidlá rovnobežne, ruky opierať o kolená, nádych a s výdychom vytáčať hrudník do strán, dodržať rovný chrbát a preniesť váhu na koleno na strane vytočenia

   

   

  d. Relaxačné a dychové cvičenia

   

  Pri zvládaní stresu môžu pomáhať relaxačné a dychové cvičenia. Môžete vyskúšať:

   

  Relaxačné cvičenia:

   

  Relaxácia pomocou pohybu

  V stoji uvoľnene potrasieme rukami, nohami a trupom.

  • Kopanie a vlnité pohyby rúk a nôh v ľahu na chrbte.

  • V stoji sa predkloníme a jemne sa kývame vpravo a vľavo

   

  Relaxácia pomocou napätia

  Jednotlivé časti tela jednu po druhej silno napneme a potom vedome uvoľníme. Nakoniec napneme celé telo a s intenzívnym výdychom sa opäť úplne uvoľníme.

   

  Relaxácia prostredníctvom uvedomovania si jednotlivých častí tela

  Deti ležia na chrbtoch. Ruky sú položené voľne pozdĺž tela dlaňami nahor, nohy mierne od seba. Oči sú zatvorené. Rodič menuje jednotlivé časti tela a dieťa ich precíti alebo si ich predstaví a uvoľní. Ak sú deti nepokojní pri vymenovávaní častí tela, relaxačné cvičenie môžeme integrovať do krátkeho príbehu, aby sme udržali ich pozornosť.

   

  Technika Mindfulness          

  Túto techniku môžete cvičiť vždy ak cítite veľmi silné emócie, alebo len ak vás to  napadne.    
  1. Seďte vzpriamene, pokiaľ možno bez opory, aby váhu vášho tela niesla chrbtica, nie operadlo. Nohy môžete mať na zemi alebo na sedadle. Zavrite oči alebo sklopte zrak.       

  2. Zamerajte svoju pozornosť na vaše prirodzené dýchanie. Všimnite si, ako telesne cítite jednotlivé nádychy a výdychy. Pozorujte svoje dýchanie bez očakávania, že sa začne diať niečo špeciálne (pretože nezačne). Nie je potreba, aby ste dýchanie nejako usmerňovali, toto nie je dychové cvičenie.        

  3. Po chvíľke vaša myseľ začne blúdiť. Čo je prirodzené. Keď to zbadáte alebo uvedomíte si to, s láskou vráťte svoju pozornosť späť na dýchanie. S láskou znamená, že jemne, láskavo, bez hnevu voči sebe alebo voči svojej mysli. Sústreďte sa aj na tie najjemnejšie impulzy, ktoré vás v danom okamihu obklopujú. Zvuky, vône, farby. Všetko, čo za normálnych okolností si nevšímate.  

  Upriamovanie pozornosti späť bez kritiky a tlaku na seba je kľúčové v precvičovaní mindfulness.        

  4. Vaša myseľ sa môže nakoniec upokojiť, alebo aj nemusí. Ak aj získate pocit úplného pokoja, môže byť prchavý. Ak naopak pociťujete hnev alebo úzkosť, tiež môže byť len chvíľková. Čokoľvek sa začnete prežívať, dovoľte, aby to prebehlo bez vášho zásahu. 
  5. Po minúte (alebo dlhšom čase) otvorte oči a pokračujte v tom, čo chcete robiť ďalej.

   

  Dychové cvičenia:

   

  Brušný dych – bráničný dych           
  Každý deň si môžete na chvíľku ľahnúť na zem alebo sa postaviť a oprieť do steny (vtedy sme najviac vystretí) a dať si 10 bráničných dychov. Teda dýchate tak, že sa bruško s nádychom rozpína a s výdychom uvoľníNedvíhajú sa a nenapínajú pri tom ramená, krk a trapézy.

   

 • OZNAM PRE RODIČOV

   

  Vážení rodičia žiakov SŠ,

  počas vyučovania doma Vám oznamujeme,že:

  - prácu na domáce vyučovanie zabezpečuje každý triedny učiteľ pre svoju triedu

  - odkazy na prácu sú na stránke školy

  - kto nemá možnosť internetu, zabezpečí škola materiály do schránky domov

  - každý triedny učiteľ vám pošle kontaktné číslo, 

     na ktoré môžete volať v čase od 8,00 - 13,00 hod. denne,

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Myjava
  90701 Myjava, Továrenská 63/1
 • 0346212895, 0346540513, 0911648096

Fotogaléria