Projekt EU

Podaj mi ruku

                         Podaj mi ruku

            Projekt 2019 - 2022 | Gymnazium Trebisov

                               Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava

                            Dátum realizácie: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020

           Operačný program: pod záštitou  Operačného programu Ľudské                   zdroje, Európska únia, Európsky sociálny fond, Európsky fond                      sociálneho rozvoja a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu              Slovenskej republiky

          Spojená škola začala dňa 1. januára 2018
          implementovať projekt s názvom "Podaj mi ruku".                               

          Časový rámec realizácie projektu je naplánovaný na obdobie
          od januára 2018 do decembra 2020, t.j.  36 mesiacov.
          Cieľovou skupinou sú žiaci so zdravotným znevýhodnením.                                                              
          Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu                                predstavujú 
          sumu:   31 140 €.      

         Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku                           kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
        Tematický cieľ/ Investičná priorita/ Konkrétny cieľ                                          Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj                       zručností a celoživotného vzdelávania. Zníženie a zabránenie                         predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku               kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému                             vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych spôsobou za účelom               opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.  
                                                                                        
        Cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom aktivít                                      projektu:  Podpora školskej úspešnosti                     
                      
         Vrámci projektu bol do pracovného pomeru prijatý jeden asistent                 učiteľa na plný úväzok), ku ktorého práci bolo pridelených päť detí               so zdravotným znevýhodnením ( 4 chlapci a 1 dievča).                                                         

                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                              

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Myjava
    90701 Myjava, Továrenská 63/1
  • 0346212895, 0346540513, 0911648096

Fotogaléria